Evropská unie sociální fond

Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé ve věku 15 až 18 let, kteří jsou pod dohledem kurátorů, probačních a mediačních úředníků, jsou v péči zařízeních ústavní a ochranné výchovy, pedagogicko-psychologické poradny, docházejí na střední školu či učiliště nebo jsou evidováni jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce. Projekt je určen pro mladé lidi, kteří mají projevy rizikového chování, poruchy chování a nejednají vždy v souladu se společenskými, morálními a právními normami společnosti.

Prostřednictvím níže uvedených klíčových aktivit projektu, bude účastníkům poskytnut prostor pro sebepoznání, mapování silných a slabých stránek, hodnot, postojů, limitů a možností, a zejména prostor pro eliminaci rizikového chování. Cílem je účastníka motivovat k práci na sobě samém a zvýšit jeho kompetence k uplatitelnosti se ve společnosti a na trhu práce.

KA1 – Výchovně vzdělávací program – uzavřená skupina

Skupina je složena z 12 účastníků a vede ji lektor a terapeut. Spočívá v půlročním docházení na pravidelná setkání (jednou týdně), účasti na výjezdních víkendových pobytech a v absolvování vstupní a výstupní diagnostiky a evaluace. Všechny činnosti, techniky a aktivity jsou voleny tak, aby byly zachovány principy interaktivity, bezpečí, prostoru pro růst, osvojení si nových schopností a dovedností a možnosti přijímání nových informací z odborných témat (souvisejících s cílem programu).

S každým účastníkem a jeho zákonným zástupcem je předem sepsána dohoda o účasti v projektu a pro úspěšné absolvování se musí účastnit nejméně 70% setkání. Kromě pravidelných setkání uzavřené skupiny se jednotlivec účastní i individuální práce s klientem (KA3).

V rámci projektu budou
realizovány 4. běhy Uzavřené skupiny v tomto harmonogramu:

  1. běh 10/2017 – 04/2018
  2. běh 01/2018 – 06/2018
  3. běh 10/2018 – 04/2019
  4. běh 01/2019 – 06/2019

Realizační tým: Mgr. Lukáš Grochal, Bc. et Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D., Mgr. Kateřina Grofková

KA2 – Program prevence – otevřená skupina

Otevřená skupina je určena pro ty, kteří z nějakých důvodů nemohou nastoupit do uzavřené skupiny. Poskytuje prostor pro smysluplné trávení volného času prostřednictvím interaktivních činností zaměřených na vybrané druhy rizikového chování, zvládání agrese, efektivní komunikaci a sebepoznání.

Otevřená skupina funguje na principu nízkoprahovosti, je určena pro 3-12 účastníků, kteří se scházejí jednou týdně na 3 hodiny. Součástí programu je i napojení klienta na dostupné zdroje a sítě v jeho okolí a možnost využití individuálních terapeutických sezení (KA3).

Otevřená skupina probíhá po celou dobu realizace projektu, tj. od 05/2017 do 06/2019.

Realizační tým: Mgr. Věra Králová, Filip Pinkava

KA3 – Individuální práce s klienty

Je pro každého účastníka z uzavřené, otevřené i rodičovské skupiny. Pracovník je zaměřen na jednoho klienta. Pro účastníky uzavřených skupin je absolvování povinné, vždy 3 až 5 sezení za jeden běh. Pro účastníky otevřených a rodičovských jsou dobrovolné, může být poskytnuto 1 až 3 sezení. Kromě toho, že mají terapeutickou podobu, v rámci které se využívají motivační a reflektivní rozhovory, tak mohou mít i podobu lektorskou. Ta se zaměřuje na nácviky a tréninky.

Realizace klíčové aktivity bude probíhat od 09/2017 až 06/2019.

Realizační tým: Bc. et Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D., Filip Pinkava

KA4 – Rodičovská skupina

Tato klíčová aktivita je určena pro rodiče, jejichž děti se dopouštějí rizikového chování. Jedná se o růstovou, podpůrnou a do jisté míry i svépomocnou skupinu, v rámci které přítomní dostávají prostor pro sdílení zkušeností a situací, pro seznámení se s možnostmi psychohygieny, pro nácvik efektivní komunikace a pro poradenství při zvládání stresových situací.

Umožnuje zapojení rodičů do programu tak, aby byl komplexní a umožnil paralelní proces práce s dětským klientem i jeho rodinou. Skupina je vedena facilitátorem a lektorem a schází se dle domluvy. V současné době se realizují tzv. rodinná sezení.

Aktivita probíhá v období 10/2017 – 3/2019

Realizační tým: Mgr. Tomáš Zmija, Mgr. Kateřina Grofková

KA5 – Výkon společensky prospěšných činností

V rámci právního systému, který upravuje problematiku soudnictví ve věcech mládeže lze uložit mladistvým pachatelům trestných činů výchovné opatření.  Realizace Výchovné povinnosti ve formě bezplatného výkonu společensky prospěšné činnosti určitého druhu tvoří poslední klíčovou aktivitu. Klient bude mít možnost vykonávat společensky prospěšnou činnost v organizaci Bílý nosorožec, o.p.s. a to prostřednictvím úklidových nebo výchovně vzdělávacích činností. Organizace bude v rámci této klíčové aktivity úzce spolupracovat s PMS ČR.

Je určena pro všechny účastníky otevřených i uzavřených skupin, realizace je datována od 05/2017 do 06/2019.

Realizační tým: Mgr. Lukáš Grochal

Realizační tým projektu a kontakty:

Mgr. Lukáš Grochal, case manager

tel.: 774 789 844, 555 502 992,

e-mail: sekundarni.prevence@bilynosorozec.cz

Mgr. Kateřina Grofková – lektor specialista

tel.: 774 789 831, 555 502 992,

e-mail: sekundarni.prevence@bilynosorozec.cz

Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D. – terapeut

tel.: 774 789 810,

e-mail: sekundarni.prevence@bilynosorozec.cz

Filip Pinkava – lektor preventista

tel.: 774 789 810,

e-mail: sekundarni.prevence@bilynosorozec.cz

Mgr. Věra Králová – facilitátor I

e-mail: sekundarni.prevence@bilynosorozec.cz

Mgr. Tomáš Zmija – facilitátor II

e-mail: sekundarni.prevence@bilynosorozec.cz

Mgr. Jiří Skalský – diagnostik

 

PhDr. Jana Hronová – evaluátor