check my site Organizace Bílý nosorožec, o.p.s. vznikla jako nezisková společnost (obecně prospěšná společnost) a byla zaregistrována 14. 6. 2005. Zakladateli organizace jsou RNDr. Pavel Lezecký a paní Anna Lezecká, funkci statutárního orgánu plnila správní rada (Ing. Svatava Neblová, předseda správní rady) a vedením organizace byla pověřena Mgr. Martina Salamonová (ředitelka, osoba pověřena zastupováním). Samotná činnost byla pak realizována managemetem, projektovým týmem a realizačními týmy jednotlivých projektů.

Rok 2006

site de rencontres congolais Duben 2006 – zahájení činnosti ve smyslu přímé práce s cílovou skupinou v rámci realizace projektů. Organizace má své první zaměstnance v pracovním poměru (Mgr. Salamonová, Mgr. Pěgřímová, Mgr. Grecmanová). Bylo vybudováno Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, které svůj plný provoz zahájilo v srpnu 2006, do té doby byla služba realizována formou terénní sociální práce a komunitní práce. Byly realizovány projekty financované zejména Statutárním městem Ostrava. V tomto roce byl také zahájen náš první evropský projekt „Železná-Šance pro budoucnost II“, SROP 2005, Síť sociální integrace (realizace od července 2006 do dubna 2007)

Rok 2007

http://feelgoodbiochem.com/?milforw=on-y-rencontre-queneau-et-perec&897=d7
V souvislosti s novým zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, bylo v červnu 2007 Nízkoprahové centrum pro děti a mládež přejmenováno na Komunitní centrum Železná, tak, aby název lépe odpovídal realizované službě. Organizace se od září 2007 stala registrovaným poskytovatelem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V průběhu roku jsme realizovali velké množství projektů, z různých finančních zdrojů např. Magistrátu města Ostravy, krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí aj. Velmi významné pro naši organizaci bylo ukončení realizace prvního EU projektu SROP 3.2 v březnu 2007, kterým jsme nastartovali nové výchovně vzdělávací aktivity, které pak byly v rozšířené podobě realizovány i v navazujícím EU projektu, opět v oblasti Síť sociální integrace. Právě tato akce napomohla od dubna 2007 k rozšíření cílové skupiny, kdy jsme začali služby poskytovat služby nejen pro obyvatele lokality Železná, ale i z Červeného kříže. Jedná se o více než 200 osob (především romské rodiny s dětmi). V souvislosti s realizací další akce spolufinancované Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem vzniklo také Sociálně aktivizační centrum na ul. Ladislava Ševčíka, Ostrava Hulváky. Kancelář organizace zde funguje od května 2007, samotné centrum po nezbytných technických úpravách zahájilo zkušební provoz v červenci 2007. Umožnilo nejen rozšířit poskytovanou sociální službu, ale zejména zvýšit její kvalitu díky svým prostorám, které jsou v Komunitním centru umístěném přímo v lokalitě velmi omezené.

Rok 2008

he has a good point Organizace získala pověřeni k sociálně právní ochraně dětí a mládeže a to v rozsahu daném pověřením a v dubnu 2008 úspěšně ukončila v pořadí již druhý, evropský projekt SROP 3.2, s názvem „Programy vzdělávání vedoucí k integraci osob romského etnika“, kdy jsme realizovali aktivity vedoucí k realizaci výchovně vzdělávacím programům a k začleňování minority do majoritní společnosti či na trh práce. V prosinci 2008 se také uskutečnil nultý ročník putovního poháru „Nosorožec Cup“, který by měl tradičně pokračovat i v dalších létech. V průběhu celého roku 2008 jsme realizovali značné množství projektů odlišného charakteru z různých finančních zdrojů. Mezi významné donátory patřili: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát města Ostravy, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Nadace OKD aj.

http://www.topcanon.fr/figase/opie/3008
Po celé období jsme se zaměřovali na aktivity, mezi něž patřily zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi z lokality Železná a Červený kříž, a to takovým způsobem, aby byly podporovány zejména jejich kompetence při řešení obtížných životních situací, aby byly podporovány výchovně vzdělávací, volnočasové a aktivizační činnosti. Nastartovali jsme nově výchovně vzdělávací aktivity zaměřené na primární a sekundární prevenci kriminality i na další cílovou skupinu. V rámci modifikovaného výchovně vzdělávacího programu, který čerpal základy z akreditovaného probačního programu „Právo pro každý den“, jsme se podíleli na další významné aktivitě. Ve spolupráci s kurátory pro mládež Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba, bylo toto vzdělávání v rámci prevence kriminality a sociálně patologických jevů, určeno i jejich klientům. Vznikly tak základy nové spolupráce i mimo hranice obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky. Vzhledem k tomu, že se doposud užívané prostory na ulici Železná se staly, vzhledem ke své velikosti a charakteru umístění nevyhovující pro další nové a rozšířené aktivity, zahájilo vedení organizace v druhé polovině roku 2008, jednání ve věci vzniku rozšíření prostor Sociálně aktivizačního centra na ulici L. Ševčíka 26, pro následující rok. V prosinci 2008 pak byly slavnostně ukončeny veškeré probíhající aktivity v prostorách ul. Železná, s výhledem užívání nových prostor od ledna 2009.