watch Organizace Bílý nosorožec, o.p.s. vznikla jako nezisková společnost (obecně prospěšná společnost) a byla zaregistrována 14. 6. 2005. Zakladateli organizace jsou RNDr. Pavel Lezecký a paní Anna Lezecká, funkci statutárního orgánu plnila správní rada (Ing. Svatava Neblová, předseda správní rady) a vedením organizace byla pověřena Mgr. Martina Salamonová (ředitelka, osoba pověřena zastupováním). Samotná činnost byla pak realizována managemetem, projektovým týmem a realizačními týmy jednotlivých projektů.

Rok 2006

https://www.mccarthyarchitecture.com/indigose/10302 Duben 2006 – zahájení činnosti ve smyslu přímé práce s cílovou skupinou v rámci realizace projektů. Organizace má své první zaměstnance v pracovním poměru (Mgr. Salamonová, Mgr. Pěgřímová, Mgr. Grecmanová). Bylo vybudováno Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, které svůj plný provoz zahájilo v srpnu 2006, do té doby byla služba realizována formou terénní sociální práce a komunitní práce. Byly realizovány projekty financované zejména Statutárním městem Ostrava. V tomto roce byl také zahájen náš první evropský projekt „Železná-Šance pro budoucnost II“, SROP 2005, Síť sociální integrace (realizace od července 2006 do dubna 2007)

Rok 2007

opzioni binarie da 1 euri affidabile
V souvislosti s novým zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, bylo v červnu 2007 Nízkoprahové centrum pro děti a mládež přejmenováno na Komunitní centrum Železná, tak, aby název lépe odpovídal realizované službě. Organizace se od září 2007 stala registrovaným poskytovatelem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V průběhu roku jsme realizovali velké množství projektů, z různých finančních zdrojů např. Magistrátu města Ostravy, krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí aj. Velmi významné pro naši organizaci bylo ukončení realizace prvního EU projektu SROP 3.2 v březnu 2007, kterým jsme nastartovali nové výchovně vzdělávací aktivity, které pak byly v rozšířené podobě realizovány i v navazujícím EU projektu, opět v oblasti Síť sociální integrace. Právě tato akce napomohla od dubna 2007 k rozšíření cílové skupiny, kdy jsme začali služby poskytovat služby nejen pro obyvatele lokality Železná, ale i z Červeného kříže. Jedná se o více než 200 osob (především romské rodiny s dětmi). V souvislosti s realizací další akce spolufinancované Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem vzniklo také Sociálně aktivizační centrum na ul. Ladislava Ševčíka, Ostrava Hulváky. Kancelář organizace zde funguje od května 2007, samotné centrum po nezbytných technických úpravách zahájilo zkušební provoz v červenci 2007. Umožnilo nejen rozšířit poskytovanou sociální službu, ale zejména zvýšit její kvalitu díky svým prostorám, které jsou v Komunitním centru umístěném přímo v lokalitě velmi omezené.

Rok 2008

site de rencontre bbm Organizace získala pověřeni k sociálně právní ochraně dětí a mládeže a to v rozsahu daném pověřením a v dubnu 2008 úspěšně ukončila v pořadí již druhý, evropský projekt SROP 3.2, s názvem „Programy vzdělávání vedoucí k integraci osob romského etnika“, kdy jsme realizovali aktivity vedoucí k realizaci výchovně vzdělávacím programům a k začleňování minority do majoritní společnosti či na trh práce. V prosinci 2008 se také uskutečnil nultý ročník putovního poháru „Nosorožec Cup“, který by měl tradičně pokračovat i v dalších létech. V průběhu celého roku 2008 jsme realizovali značné množství projektů odlišného charakteru z různých finančních zdrojů. Mezi významné donátory patřili: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát města Ostravy, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Nadace OKD aj.

strategie opzioni binarie 30 secondi
Po celé období jsme se zaměřovali na aktivity, mezi něž patřily zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi z lokality Železná a Červený kříž, a to takovým způsobem, aby byly podporovány zejména jejich kompetence při řešení obtížných životních situací, aby byly podporovány výchovně vzdělávací, volnočasové a aktivizační činnosti. Nastartovali jsme nově výchovně vzdělávací aktivity zaměřené na primární a sekundární prevenci kriminality i na další cílovou skupinu. V rámci modifikovaného výchovně vzdělávacího programu, který čerpal základy z akreditovaného probačního programu „Právo pro každý den“, jsme se podíleli na další významné aktivitě. Ve spolupráci s kurátory pro mládež Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba, bylo toto vzdělávání v rámci prevence kriminality a sociálně patologických jevů, určeno i jejich klientům. Vznikly tak základy nové spolupráce i mimo hranice obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky. Vzhledem k tomu, že se doposud užívané prostory na ulici Železná se staly, vzhledem ke své velikosti a charakteru umístění nevyhovující pro další nové a rozšířené aktivity, zahájilo vedení organizace v druhé polovině roku 2008, jednání ve věci vzniku rozšíření prostor Sociálně aktivizačního centra na ulici L. Ševčíka 26, pro následující rok. V prosinci 2008 pak byly slavnostně ukončeny veškeré probíhající aktivity v prostorách ul. Železná, s výhledem užívání nových prostor od ledna 2009.