Organizace Bílý nosorožec, o.p.s. vznikla jako  hop over to these guys nezisková společnost a byla zaregistrována 14. 6. 2005 (číslo registrace 23701/2005, rejstřík obecně prospěšných společností vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 201).

Zakladateli organizace byli RNDr. Pavel Lazecký a Anna Lazecká. Ředitelkou organizace byla v letech 2005 až 2010 Mgr. Martina Salamonová. Od roku 2007 je organizace registrovaným poskytovatelem sociální služby s názvem http://aquanetta.pl/wp-content/endurance-page-cache/projects/wp-admin-block.php Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a od roku 2008 je agencias matrimoniales jaen pověřena k výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže v rozsahu daném pověřením. Pozici ředitelky vykonávala do června 2018 Mgr. Markéta Grecmanová, od druhé poloviny června Ing. Markéta Hořáková, která je statutárním zástupcem organizace. Vrcholným kontrolním orgánem je dozorčí rada. Správní rada je tříčlená (předseda Ing. Jiří Drastík). Samotná činnost je pak realizována managementem organizace/projektovým týmem (Mgr. Markéta Grecmanová, Mgr. Markéta Bartáková) a realizačními týmy, které poskytují registrované sociální služby, realizují projektové aktivity a podílejí se tak na přímé práci s našimi uživateli (sociální pracovníci, pedagogové volného času, pracovníci v sociálních službách, lektoři). Svým zaměřením organizace směřuje do oblasti sociální prevence.

 

V současné době se tedy organizace zaměřuje zejména na:

 

  • http://crockeryindia.org/?viloperty=rencontre-de-nouvelles-personnes-personnes-%C3%A0-proximit%C3%A9-rencontres&f05=63 poskytování sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ na základě registrace (identifikátor 5438350) – cílová skupina rodiny s dětmi, ohrožené nepříznivou sociální situací, sociálním vyloučením v lokalitě Mariánské Hory a Hulváky (zejm. lokalita Železná, Červený kříž, Bedřiška a blízké okolí);
  • This Site výkon sociálně právní ochrany dětí a mládeže http://yuktung.com.my/esnew/513 v rozsahu daném pověřením, ze dne 22. 05. 2008, vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (cílovou skupinu tvoří zejména děti a mládež, které jsou uživateli registrované sociální služby);
  • who is ansel elgort currently dating poskytování sociální služby „Dům na půl cesty Frýdek-Místek“ (od 17. 1. 2011) – cílová skupina mládeže od 18 ti do 26 let opouštějících ústavní zařízení; současná kapacita 9 uživatelů ve dvou samostatných bytových jednotkách v majetku Residomo, s.r.o. (byt 3+1 a 2+1), a Magistrátu města Frýdek-Místek (byt 2+0). Více viz rubrika činnosti;
  • flirten freibad provoz Komunitního centra Bedřiška, Bedřišská 18, Ostrava (v majetku Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, spolupráce s místním občanským sdružením „Osada Bedřiška“);
  • rencontres gratuites 49 realizaci programů primární a sekundární prevence (děti a mládež v péči kurátorů, školy v rámci Ostravy, uživatelé spolupracujících organizací poskytujících služby sociální prevence);
  • website link realizaci projektů zaměřených na podporu uplatnění se na trhu práce (2009-2011 – cílová skupina: příslušníci etnických menšin, osoby z jiného sociokulturního prostředí, osoby romského etnika, osoby se zdravotním postižením, které jsou nezaměstnané nebo ztrátou zaměstnání ohrožené, na území města Ostrava a blízké okolí; v období od 2011 do 2013 cílová skupina – děti a mládež před opuštěním a po opuštění ústavní výchovy). Projekty byly financovány z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
  • realizaci projektu zaměřeného na předškolní výchovu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (od r. 2013 - Roma Education Fund, SMO, od r. 2018 MŠMT)
  • realizaci volnočasových aktivit pro děti na ubytovně Čujkovova a Výstavní (r. 2018)

 

V rámci celkové strategie organizace pracujeme také na rozvoji doplňkové činnosti.Organizace je aktivním členem 


Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava (od r.2005/2006) a Frýdek-Místek (od r. 2011), multidisciplinárních týmu Ostrava Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava Jih

Uapojila se do Programu Sociální Inkluze Ostrava (více viz. OVA_SOCIALNI_INKLUZE_2012_final)

Aktivity organizace jsou založeny na vícezdrojovém financování (viz rubrika projekty). Ve všech našich aktivitách se snažíme zajistit poskytování komplexních služeb pro naše uživatele a nabídnout také aktivity, ve kterých můžeme zúročit naše několikaleté zkušenosti (výchovně preventivní programy pro širší cílovou skupinu, projektová činnost).

Vybrané základní dokumenty organizace naleznete v rubrice základní dokumenty (Výroční zprávy, Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností)