Bílý nosorožec, o.p.s. poskytuje sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti, ze dne 22.5.2008, vydané KÚ MSK, odbor soc. věcí (pozn. v r. 2013 byl rozsah pověření na žádost organizace omezen na níže uvedené činnosti):

 

  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (zvýšená pozornost byla věnována dětem a mládeži, u kterých byl stanoven soudní dohled nebo jsou v péči SPOD, a to ve spolupráci s OSPOD ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice, popř. s jinými obvody);

 

  • Poskytování nebo zprostředkovávání poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené - mezi uživateli sociálně aktivizační služby, kteří jsou zároveň klienty SPOD evidujeme také výskyt smyslových postižení, zejm. sluchových, poradenství v oblasti speciálního vzdělávání a v souvislosti s nároky vyplývajícími ze zdravotního postižení, zaměřovali jsme se také na předškolní výchovu a problematiku školní docházky (vysoké absence, záškoláctví), realizace doučování;

 

  • V roce 2013 byla poskytována sociálně právní ochrana dětí ve spolupráci s oddělením SPOD 48 dětským uživatelům.

 

  • Organizace se v rámci SPOD účastní také případových konferencí.