check here Činnost byla s platností od 1.1.2019 převedena na organizaci Centrum sociálních služeb Ostrava, Jahnova 867/12, 709 Ostrava

http://www.pioneervillage.org/wifer/3473 www.css-ostrava.cz

 

 

dig this Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

binäre optionen mit 16 Druh poskytované služby: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

index Identifikátor: 5438350

Služba je poskytována na základě platné registrace služby (rozhodnutí KÚ MSK), dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Místo realizace poskytované služby: Sociálně aktivizační centrum Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Hulváky a přirozené prostředí uživatelů
Poslání sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

rencontre celibataire saint brieuc Poslání sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Bílý nosorožec, o.p.s. poskytuje bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu dlouhodobě nepříznivé sociální situace. Naší snahou je zmírnit dopady této nepříznivé situace a zvýšit jejich možnosti na uplatnění se ve společnosti. Těmto rodinám nabízíme takové činnosti a aktivity, které vychází z jejich individuálních potřeb, posilují klíčové kompetence a směřují ke svépomoci a sociálnímu začleňování.

Veřejný závazek

Organizace Bílý nosorožec, o.p.s. je poskytovatelem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která je určena rodinám s dětmi nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci a žijícím zejména na území Ostravy - Mariánské Hory a Hulváky. Nejsme zde od toho, abychom plnili úkoly a cíle za druhé, jsme zde od toho, abychom cherche d une fille celibataire provázeli, podporovali, hledali společně s uživateli řešení jejich situace a vytvářeli podmínky pro změnu. Směřujeme k tomu, aby uživatelé převzali odpovědnost sami za sebe, za svou situaci, dle svých možností, schopností, dovedností. Při poskytování naší služby se neorientujeme pouze na řešení, ale také na proces. Námi poskytovaná služba je bezplatná, založená na spolupráci a podpoře uživatelovy aktivity a motivace.

 

Cílová skupina/komu je služba určena

 

masika and berg still dating Služba se zaměřuje na:

rodiny s dítětem/dětmi :
dlouhodobě se nacházející v nepříznivé sociální situaci, která negativně ovlivňuje vývoj dítěte/dětí (jedná se zejm. o sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi, které jsou ohrožené nedostatkem prostředků, ztrátou bydlení, nebo řeší jiné závažné problémy a potřebují pomoc a podporu)
sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy
z lokality Mariánské Hory a Hulváky (zejména lokalita Červený kříž, Bedřiška, ubytovna Žákovská, obvod Mariánské Hory a Hulváky)

Cíle sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

http://bullcitycraft.com/milnica/2370 Ve vztahu k veřejnosti

upozorňovat veřejnost a spolupracující subjekty na problematiku rodin s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách v rámci obvodu Mariánské Hory a Hulváky, mapovat problémy těchto lokalit a podílet se na  řešení situace, spolupracovat s odborem sociálně-právní ochrany dětí, školami (problematika záškoláctví, výchovné a výukové problémy), aktivně se účastnit na komunitním plánování sociálních služeb města Ostrava, být prostředníkem v komunikaci mezi cílovou skupinou (rodiny s dětmi ze soc. vyloučených lokalit) a jejím okolím všude tam, kde mohou vznikat problémové situace či nepochopení


site de rencontre а“ТЉtudiant а“ТЉtranger Ve vztahu k uživateli

zvyšování klíčových kompetencí uživatelů při řešení vlastní situace společně s uživateli plánovat osobní cíle a postupy při řešení nepříznivé situace a to v souladu s jeho potřebami (podpora uživatele, rodiny, v náročné životní situaci formou poradenství, psychosociální podpory, orientace se v situaci, aktivizace), vytvářet podmínky pro výchovu, vzdělávání a smysluplné trávení volného času dětí, rodin s dětmi (minimalizace rizik ohrožení psychického a sociálního vývoje, prevence rizikového chování, zapojení se do běžné společnosti), zprostředkovávat klientům služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o těchto klientech nevědí nebo klienti nevědí o službách.

 

Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování sociální situace rodiny.

Optimálním cílovým stavem je zlepšení životní úrovně rodiny a zvýšení klíčových kompetencí jejích jednotlivých členů. V ideálním případě je to rodina, která umí zmapovat vlastní potřeby a zajistit jejich naplnění dostupnými zdroji tak, aby byl zajištěn prostor pro všestranný rozvoj rodiny, zejména dětí. 
 

Cílová skupina/komu je služba určena

Služba se zaměřuje na:

            rodiny s dítětem/dětmi

  • dlouhodobě se nacházející v nepříznivé sociální situaci, která negativně ovlivňuje vývoj dítěte/dětí (jedná se zejm. o sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi, které jsou ohrožené nedostatkem prostředků, ztrátou bydlení, nebo řeší jiné závažné problémy a potřebují pomoc a podporu)
  • sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a rizikovým chováním
  • z lokality Mariánské Hory a Hulváky (zejména lokalita Bedřiška, Červený kříž, Ubytovny – Žákovská, Výstavní)

Zásady poskytované služby

• Individuální přístup

• Respektování potřeb

• Dobrovolnost, autonomie

• Podpora aktivity, motivace a samostatnosti

• Rovný přístup

• Sociální začleňování

• Mlčenlivost a důvěra

• Partnerství a vzájemný respekt

• Oboustranná bezpečnost

• Bezplatnost

Poskytujeme

Informace, potřebné k řešení zakázky, nepříznivé sociální situace

Aktivity, směřující k sociálnímu začleňování

Psychosociální podporu v situacích pro uživatele náročných a zátěžových

Doprovod tam, kde hrozí porušení oprávněných zájmů uživatele nebo tam, kde uživatel potřebuje podporu (doprovod do prostředí, ve kterém to uživatel potřebuje

Provázení po celou dobu procesu poskytování služby

Odbornost (naši pracovníci jsou odborníky v daných oblastech

Dostupnost (služba poskytována také v přirozeném prostředí uživatelů

Provozní doba Sociálně aktivizačního centra (ambulantní forma)

Pondělí

08:30 -12:00

13:00 -17:00 

 poradna a odpoledne od 14 hodin výchovně vzdělávací a volnočasové a aktivizační činnosti
Úterý

 

14:00 -17:00  

 výchovně vzdělávací a volnočasové a aktivizační činnosti
Středa

08:30 -12:00

14:00 -18:30  

 dopoledne poradna, odpoledne výchovně vzdělávací, volnočasové a  aktivizační  činnosti 
Čtvrtek

08:30 -12:00

13:00 -17:00

 dopoledne poradna, odpoledne výchovně vzdělávací, volnočasové a aktivizační činnosti 
Pátek  

 14:00 - 17:00

 odpoledne výchovně vzdělávací, volnočasové a aktivizační činnosti


Vedle provozní doby SAC docházejí pracovníci také do přirozeného prostředí uživatelů (terénní forma služby), a to od pondělí do čtvrtka (výchovně vzdělávací aktivity v domácnostech, doprovod dětí na aktivity, k lékařům, do SPC, PPP, terénní sociální práce v rodinách dle jejich potřeb)

Financování služby

Služba je uživatelům poskytována bezplatně. 

Zdroje financování: viz rubrika Přehled projektů ( jednotlivé roky)