Historie programu

Organizace Bílý nosorožec o.p.s. realizovala od roku 2007 výchovně vzdělávací a resocializační program s názvem „Právo pro každý den“. Původně byl tento program realizován jako probační ve spolupráci s PMS Ostrava, od roku 2008 jej nabízíme samostatně, a to se souhlasem organizace Partners Czech, Praha.

 

http://meliggoi.gr/mokryxa/2112 Podoba programu primární prevence

Program původně vyšel z metodiky výše uvedeného práva, ale byl již několikrát modifikován pro potřeby naší cílové skupiny a přidáváme další témata na základě zakázky, zejm. ze strany zapojených základních škol, popř. středních škol.

Nyní je realizován prostřednictvím projektu Program primární prevence 2018, jehož aktivity směřují do oblasti všeobecné primární prevence, které svým obsahem vedou k oddálení nebo snížení rizikového chování. range binäre optionen „Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“. Besedy jsou realizovány interaktivní formou, jejímž cílem je vytvoření bezpečného prostředí a komunikace, na základě které jsou předávány srozumitelnou formou informace o rizikovém chování. Také je velmi důležité zapojit všechny účastníky tak, aby se vyjádřili k danému tématu, s respektem k odlišnému názoru druhého. Tomuto napomáhají lektoři, kteří jsou v některých situacích i v roli tzv. „facilitátora“. Od roku 2016 se věnujeme také specifické primární prevenci. V rámci té byl zařazen pilotní běh tzv.“ skupin osobnostního růstu“ na ZŠ Karasova, Ostrava.

Koordinátorem programu a zároveň lektorem byla v roce 2011 Bc. Hana Horklová. V letech 2012 - 2015 program koordinovala Bc. Jaroslava Honusová, v roce 2016 Mgr. Lukáš Grochal, v roce 2017 převzala koordinaci celého programu primární prevence Mgr. Kateřina Grofková.  my site „Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava“ (Program byl v jednotlivých letech realizován v rámci samostatných projektů – přehled: viz rubrika projekty).

 

http://bandarjudibola.org/?protis=rencontres-s%C3%A9rieuses-gratuites-suisse&37e=59 Cílová skupina

V současné době tvoří cílovou skupinu děti a mládež z vybraných spolupracujících školských zařízení na územní Statutárního města Ostrava a blízkém okolí. Témata jsou volena na základě zakázky školního metodika prevence, popř. třídního učitele. Jednotlivá témata se v průběhu realizace programu mění a upravují se na základě zájmu.

 

view publisher site Nabízená témata:

her explanation
Vztahy ve třídě

Beseda je zaměřena na vztahy ve třídě, klima třídy, zdravé jádro třídy.

Look At This Šikana obecné vymezení

Beseda je zaměřena na základní pojmy, které souvisí se šikanou, co je šikana, druhy šikany, agresor, oběť, setkání se šikanou.

https://www.tuseguro.com/kambjasie/4031 Šikana se zaměřením na vztahy ve třídě

Výskyt šikany ve třídě, řešení šikany za pomocí třídy, spolupráce s třídním učitele.

 

campbell river hookup Rizika v kyberprostoru

Beseda je zaměřena na předání základních informací o rizikovém chování v kyberprostoru a dopadům, seznámení s pojem kyberšikana a možnostmi řešení.

encontrar mujeres solteras Příběh hodného dědečka

Beseda je zaměřena na poznání svých hranic ve vztahu k ostatním lidem, prevenci sexuálního zneužívání.

Jak se chovat k okolí

Beseda je zaměřená na chování k lidem, zvířatům, chování v dopravních prostředcích a akcích aj.

Drogy

Beseda je zaměřena na prevenci zneužívání drogy, osvětě o typech drog, příběhy při setkání s drogou, dopady užívání drog.

Závislost a léčba

Beseda je zaměřena na přádání informací o závislosti (včetně nedrogových), nastínění průběhu léčby u drogových závislostí a poskytnutí dalších informací o dalších rizikových závislostí dnešní doby.

Vliv medií a reklamy

Beseda je zaměřena na okolní svět a media (reklama, noviny, Facebook, mobilní telefony aj)

Dále jsou realizovány besedy na téma: Vzdělání, sexuální výchova, povolání, komunikace, řešení konfliktů, skupinové vlivy aj.


Celkové dopady na cílovou skupinu:

  • Zamezení či oddálení rizikového chování
  • rozvíjení nejen právních znalostí, ale i praktických dovedností, potřebných v osobním i profesním životě.
  • celospolečenský dopad


Např. v roce 2011 (projekt Právo 2011) proběhlo celkem 88 akcí (85 besed zaměřených na primární prevenci, které probíhaly na vybraných ZŠ a zařízeních sociální prevence v rámci Ostravy a 3 návštěvy kina jako motivačního prvku odměny pro děti a mládež, které se pravidelně účastnily v rámci KC a NZDM). Celkový počet účastníků: 958 (besedy-934, kino-24), celkový počet akcí: 85. V roce 2017 bylo realizováno přes 130 besed zaměřených na specifickou primární prevenci na spolupracujících školách, z toho 2 besedy v KC, pro celkově 2347 účastníků.

Ceník besed primární prevence:

Cena za besedu na žáka od roku 2014 - 20 Kč.


Kontakty

Mgr. Kateřina Grofková (roz. Mentuzová), tel. 774 789 831

koordinace programu primární prevence/lektorování/lektor primární prevence

Mgr. Lukáš Grochal

lektorování / lektor primární prevence

Lukáš Šarina, DiS., tel. 774 789 841

lektorování / lektor primární prevence

Tereza Sklenková, DiS., tel. 774 789 811

lektorování / lektor primární prevence

 


https://1.emaily.eu/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=24829&_part=2&_embed=1&_mimeclass=image&_thumb=1