Poskytování služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek, Bílý nosorožec, o.p.s. s platností od 1.1.2019 přebírá organizace Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava. Více na www.css-ostrava.cz

 

Sociální služba s názvem Dům na půl cesty Frýdek-Místek byla zaregistrována organizaci Bílý nosorožec, o.p.s. dne 17. ledna 2011 (identifikátor 6999964), dále jen DPC FM). V roce 2011 byla kapacita DPC FM postupně navýšena až na 11 lůžek a služba byla v prvním roce fungování poskytnuta celkem 16 uživatelům. Současná kapacita služby je 9 uživatelů.

Poslání služby Dům na půl cesty

Sociální služba Dům na půl cesty poskytuje mladým dospělým z cílové skupiny na přechodnou dobu ubytování a podporu při vstupu do samostatného života. Služba směřuje k posílení vlastních kompetencí uživatelů, k rozvoji jejich schopností, dovedností, s cílem začlenit je do běžné společnosti.


Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytování sociální služby a to nejprve na tříměsíční zkušební dobu, následně je prodlužována na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok. Smlouvu lze individuálně prodloužit (např. z důvodu studia).

Komu je služba určena?

Dům na půl cesty poskytuje pobytové služby osobám od 18 ti do 26-ti let věku, které:

 • po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež,
 • odcházejí z pěstounské péče,
 • jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby,
 • popř. nemají vhodné zázemí v rodině (ztráta bydlení, týrání, vztahové problémy).


Uživatelé měli od roku 2012 k dispozici 2 byty (v majetku RPG Byty, s.r.o. a Magistrátu města Frýdek-Místek), s kapacitou 9 osob. Od konce ledna 2015 mají uživatelé k dispozici 3 byty (3+1, 2+1, 0+2). This Site Celková kapacita je 9 uživatelů.

Služba je přednostně určena osobám s trvalým bydlištěm ve Frýdku-Místku a v okolních obcích (Frýdecko-Místecko), v případě volné kapacity může službu využít i osoba z jiné části ČR.

Kontraindikace pro vstup do služby

 • závislost na alkoholu, drogách, hracích automatech, aj.,(ve smyslu aktivního uživatele)
 • psychická onemocnění, duševní poruchy ve smyslu psychózy,
 • akutní infekční onemocnění,
 • nezpůsobilost k právním úkonům,
 • postižení pohybového aparátu vyžadující bezbariérovou úpravu bydlení (byty nejsou bezbariérové).


Služba DPC Frýdek–Místek zahrnuje tyto činnosti:

 • http://www.cccbc.net/mardyl/7232 poskytnutí dočasného ubytování a využívání jeho vybavení, které má znaky bydlení v domácnosti a to zpravidla po dobu nepřevyšující 1 rok; vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla, tak, aby se vytvořené podmínky co nejvíce přiblížily přirozenému prostředí (klienti si sami zajiťují stravu, mají v bytech k dispozici plynový sporák, nutné vybavení k vaření, žehlící prkno, žehličku a automatickou pračku);

 • https://infotuc.es/esminec/1986 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 • http://www.paperiandco.com/mikidis/50 sociálně terapeutické činnosti - činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (péče o domácnost, hospodaření, aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků, příprava na vstup na trh práce a podpora při hledání vhodného zaměstnání, spolupráce při hledání jiného vhodného bydlení, pravidelná skupinová setkání – tzv. komunitní setkání, aj.)

 • site de rencontre latino gratuit pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (např. jednání s úřady, institucemi, školou, zaměstnavateli, doprovody při jednáních, psychosociální podpora a provázení), včetně zprostředkování jiné odborné pomoci (psychologická, psychiatrická, právní, apod.)

 

Popis průběhu poskytování sociální služby

Pověřený sociální pracovník poskytuje zájemci o službu informace o podmínkách a průběhu poskytování služby Dům na půl cesty, s podmínkami Smlouvy. V případě, že obě strany dojdou v průběhu jednání k závěru, že je služba pro zájemce vhodná, zájemce spadá do cílové skupiny, neexistují kontraindikace pro její poskytování, a služba má volnou kapacitu, uzavírají pracovník a zájemce po společné dohodě písemnou Smlouvu o poskytování sociální služby(osoba se stává uživatelem služby). Uživateli je tak k dispozici ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti a zpravidla nepřevyšuje dobu 1 roku (do Smlouvy zakomponována tříměsíční zkušební doba, následně se Smlouva dodatkem prodlužuje až na jeden rok). Pracovník s uživatelem pracuje individuálně, při naplňování jeho potřeb a cílů jsou využívány činnosti spadající do této služby. Klíčový pracovník poskytuje uživateli podporu při naplňování jeho potřeb a cílů, které jsou předmětem individuálního plánu, který pracovník společně s uživatelem sestaví a průběžně jej vyhodocuje. Mnohdy je potřebné pracovat na etapizaci problémů a naplánovat jednotlivé kroky postupu. Klíčový pracovník staví na dosavadních znalostech a dovednostech uživatele a poskytuje mu podporu v souladu s jeho potřebami. Mimo možnost ubytování je to také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychosociální pomoc a podpora, provázení, konkrétní sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí např. formou doprovodů, spoluúčastí při jednáních s institucemi apod.

Konkrétní cíle služby

 • rozvoj samostatnosti a odpovědnosti mladých lidí za vlastní situaci,
 • podpora při hledání vhodného pracovního uplatnění, informovanost v oblasti pracovně právní, orientace na trhu práce,
 • podpora setrvání ve studiu či případné zvýšení kvalifikace (rekvalifikace, další vzdělávání), nalezení vhodného navazujícího bydlení,
 • podpora při zlepšení finanční situace, hospodaření s financemi, práce s osobním finančním rozpočtem,
 • nácvik komunikace s úřady a institucemi,
 • podpora dovednosti pečovat o domácnost, praktický nácvik,
 • možnosti smysluplného trávení volného času,
 • rozvoj osobnosti uživatele, jeho sebepoznání a vztahy k ostatním lidem.

Zásady služby

 • pomoc a podpora uživatele v takové míře, aby aktivně řešil svou situaci, byl veden k soběstačnosti a nebyl na službě závislý,
 • komplexnost řešení sociální situace uživatele, nejen bydlení,
 • respektování potřeb a svobodné volby uživatele, tvorba individuálního plánu, který je postaven na osobních cílech každého uživatele.

Časový rozsah poskytovaných služeb

Dům na půl cesty je pobytová služba, ubytování je poskytováno nepřetržitě, a to na základě Smlouvy o poskytování sociální služby. Další činnosti služby jsou poskytovány sociálním pracovníkem, který je zaměstnán na plný úvazek, popř. vedoucím služby, a to v průběhu pracovního týdne dle harmonogramu a dle individuálních potřeb uživatelů zpravidla:
go right here Pondělí až čtvrtek: 08:00-12:00 – 13:00-16:00 /konzultace v místě kanceláře služby, terén v podobě doprovodů a návštěv bytů uživatelů)
http://www.sv-st-blasien.de/?sheldon=flirtseiten-kostenlos-%C3%B6sterreich&c56=34 Pátek: dle případných individuálních potřeb uživatelů
Uživatelé jsou umístěni v běžných nájemních bytech, není zde zajištěna 24 hodinová přítomnost pracovníka /v podobě vrátného, noční služby, apod./. Uživatelé mají k dispozici dvě pohotovostní čísla a to: http://vahidsport.com/pltyte/factore/8880 774 774 638 /vedoucí služby/, a knockout post 774 789 830 /sociální pracovník/pracovník v sociálních službách/.

 

Výše úhrady za službu

Výše úhrady za poskytovanou službu ze strany uživatele činí:
over here 95 Kč/den/dvoulůžkový pokoj, paušální měsíční částka 2.850 Kč.
105 Kč/den/jednolůžkový pokoj, paušální měsíční částka 3.150 Kč.

 

Inspekce kvality sociálních služeb

V termínu od 20.8. do 22.8.2013 probíhala v Domě na půl cesty Frýdek-Místek inspekce kvality sociálních služeb, ze strany Úřadu práce. Organizace nemá uložena žádná nápravná opatření. Ve všech sledovaných kritériích bylo dosaženo minimálně 2 bodů z maximálních možných 3 bodů. Inspekčnímu týmu děkujeme za jejich zpětné vazby a partnerský přístup po celý průběh inspekce, našim uživatelům za jejich spolupráci při rozhovorech s inspektory a otevřenost.

 

Financování služby

Služba byla v roce 2011 spolufinancována v rámci projektu OP LZZ, oblast podpory 3.1. s názvem „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, jehož realizátorem bylo Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Ostrava. Tato organizace byla generálním dodavatelem služby Dům na půl cesty a organizace Bílý nosorožec, o.p.s. byla v roli poskytovatel-subdodavatel.

 

V roce 2012 bylo DPC spolufinancováno z rozpočtu MPSV a Statutárního města Frýdek-Místek. Od 1.5.2013 do 31.12.2014 byla služba realizována v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, CZ.1.04/3.1.00/05.00070, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR, organizace je opět v pozici poskytovatel-subdodavatel služby.

V roce 2018 je poskytovatelem dotace Moravskoslezský kraj a Statutární město Frýdek-Místek.

 

 

   

 

 

Souhrnné informace naleznete v dokumentech ke stažení (Informace o sociální službě DPC FM, Jak žádat o službu DPC FM pro zájemce) a v dalších přiložených souborech.