Projekt: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě

déjeuner rencontre à trois-rivières Donátor: „Financováno z rozpočtu SMO“

http://payneortho.com/?markyre=speed-dating-madrid&e30=d4 Číslo smlouvy: 1093/2011/SVŠ2

read what he said Období realizace: 01/2011 do 12/2011

i was reading this Dotace ve výši: 300.000 Kč

 


 

 

Projekt: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

http://socialactionnet.com/?fistawka=meilleur-pseudo-site-de-rencontre&060=23 Donátor: „Financováno z rozpočtu MPSV

image source Číslo smlouvy: P0052/20

http://qhublogistics.net/?ploskis=rencontre-mariage-gratuit-maroc&57b=74 Období realizace: 01/2011 do 12/2011

go right here Dotace ve výši: 1.672.000 Kč


Projekty společně spolufinancovaly registrovanou sociální službu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“, identifikátor 5438350, v městské části Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky (zejm. lokalita Železná, Červený kříž a Bedřiška) a byl realizován v Sociálně aktivizačním centru na ul. Ladislava Ševčíka 420/26, Ostrava, a v přirozeném prostředí uživatelů.

Projekt realizoval ve sledovaném období řadu klíčových aktivit spadajících do těchto oblastí:


Sociální poradenství rodinám s dětmi (terénní i ambulantní forma); individuální sociální poradenství jednotlivým členům rodiny; práce se skupinou. Výchovně vzdělávací, aktivizační a volnočasové činnosti: předškolní výchova, PC gramotnost dle věku uživatelů, společenská dílna a čajovna, taneční dílna, výtvarná/rukodělná dílna, rodinka, otevřený klub, doučování, aktivita Mama klub probíhala na začátku roku, místo něj pak byl dán prostor tzv. dívčímu klubu, který byl zaměřen na dívky ve věku 12 až 18 let, hudební dílna zaměřená na hru na klávesy a kytaru, zpěv (1x týdně), v první polovině roku probíhaly také pravidelné tréninky fotbalu pro chlapce ve věku 6 až 18 let, v rozsahu 2x týdně (k tréninkům byly využívány prostory tělocvičny na ZŠ Karasova, chlapci se úspěšně účastnili několika turnajů konaných spolupracujícími organizacemi – turnaj na Bedřišce, Liščině). Aktivita z naší strany vyústila v realizaci fotbalového turnaje „Nosorožec cup 2011“ (srpen 2011), který byl podpořen i ze strany Policie ČR, která umožnila využít policejní areál a jeho zázemí – Na Psinci v Ostravě Mar. Hory a Hulváky. Výchovně vzdělávací a volnočasové aktivity probíhající v centru byly nejčastěji skupinové, v rozsahu 1 až 1,5 hodiny (1 až 2 intervence).


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podpora při vyřizování běžných záležitostí a prosazování oprávněných zájmů (zejm. návštěvy úřadů, institucí, lékařů a zdravotnických zařízení, jednání se školami, apod.)
Zprostředkování jiné odborné pomoci a provázení v náročných situacích.

http://www.ekichronicles.com/?pityr=reddit-dating-someone-10-years-younger&6a3=03 Provozní doba Sociálně aktivizačního centra:

Sociálně aktivizační centrum bylo v provozu po celý pracovní týden dle stanoveného harmonogramu:

Po a čt: 08:30-17:00 hodin,
út a st: 08:30-18:30 hodin,
pá: 14:00-17:00 hodin.

Pátky dopoledne byly věnovány poradám, supervizím, intervizím, poradám ke standardům kvality a práci administrativně technického charakteru.

Služba směřovala k posílení motivace rodin s dětmi k řešení jejich sociální situace, ke smysluplnému trávení volného času, výchově, vzdělávání, a to nejen formou pravidelných aktivit, ale také prostřednictvím výletů a akcí (ve sledovaném období to bylo 22 akcí mimo pravidelný harmonogram – např. sportovní den na Vřesině, návštěvy bazénu, loutkové či cirkusové představení, vystoupení uživatelů na filmovém festivalu Tur Ostrava 2011, Lidé lidem 2011, fotbalový turnaj „Nosorožec cup 2011″, návštěva zámku Hradec nad Moravicí, den na koňském hřbetu v Hlučíně, Mikuláš, Vánoční večírek, aj.).

Projekt počítal v roce 2011 s cca 150 až 165 uživateli, za první pololetí to bylo 139 uživatelů, za celý rok 2011 to bylo 151 uživatelů. Organizace také poskytovala základní sociální poradenství jiným osobám, a to na základě povinnosti poskytovatele sociální služby ze zákona, ti jsou však vedeni jako odmítnutí zájemci (nespadají do cílové skupiny služby), proběhla také jednání s novými zájemci o službu, z nichž se někteří stali v průběhu sledovaného období uživateli služby. Uživatelům bylo poskytnuto celkem 2718 intervencí v rámci sociální práce, výchovně vzdělávací, volnočasové a aktivizační činnosti formou individuální i skupinové práce a 354 kontaktů.

  

Projekt: „Bedřiška žije“

http://www.capacuras.com/?rtyt=cine-rencontre-voiron&183=1b Donátor: „Financováno z rozpočtu SMO“

Číslo smlouvy: 0910/2011/KZ

Období realizace: 01.01. 2011 do 17.12.2011

Dotace ve výši: 400.000 Kč


Projekt směřoval k celoroční podpoře vzdělávacích, informačních a zájmových aktivit pro děti a mládež žijících v lokalitě osada Bedřiška v Ostravě, ve věkové kategorii 3 až 26 let, které pocházejí jak z rodin romského etnika, tak z rodin majority. Projekt byl realizován v Komunitním centru Bedřiška (dále jen KC), které vzniklo za podpory Ministerstva vnitra, Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a Magistrátu města Ostrava na podzim roku 2010. KC bylo ve sledovaném období provozováno organizací Bílý nosorožec, o.p.s. a bylo v provozu v průběhu celého pracovního týdne, zejména v odpoledních hodinách od 13:30/14:00 do max. 20:00 hodin (čtvrtek, pátek) dle předem stanoveného harmonogramu aktivit. Dětem a mládeži byly nabídnuty konkrétní aktivity v rámci týdenního harmonogramu např. klubík (3 hod. 3x týdně), taneční kroužek (2 hod. 2x až 3x týdně), pěvecký a hudební kroužek (2 hod. 2x týdně), příprava do školy (1,5 hod. 1x týdně v rámci projektu, 1x týdně v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi mimo tento projekt), sportovní kroužek (2x týdně, následně omezen), kurzy pro šikovné (1,5 hod. 2x týdně), výtvarná výchova (1,5 až 2 hod. 1x týdně. Do harmonogramu aktivit byly zařazeny také tématické akce, a to vždy jednou měsíčně (Pyžamový bál, cirkusové představení, Dinopark a řada dalších). I přesto, že je v lokalitě cca 70 dětí do věku 18 ti let, centrum bylo navštěvováno 71 dětmi z toho 63 dětí pochází přímo z lokality Bedřiška. Pravidelná účast na aktivitách byla u cca 48 dětí a mládeže. Celkem tak proběhlo 434 aktivit v rámci pravidelného harmonogramu a 16 akcí mimo něj (447 aktivit). Děti a mládež tak měly vytvořeny podmínky pro vzdělávání a smysluplné trávení volného času, které rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti a znalosti. Aktivity směřovaly k uvědomění si existence určitých hodnot, pravidel, časové struktuře. Děti pracovaly často ve skupinách, byly vedeny k údržbě prostor centra a jeho okolí, k jeho výzdobě, ke vzájemné spolupráci a toleranci. Cílem bylo aktivně je zapojit do dění v rámci centra i místa, kde žijí, a domníváme se, že u řady z nich se to podařilo. V průběhu realizace projektu v Komunitním centru Bedřiška bylo zaměstnáno na mimopracovní poměr (DPP, DPČ) celkem 6 osob (na základě výběrového řízení) pocházejících z lokality s cílem podpořit aktivitu místních a motivovat ke změně nejen je, ale také inspirovat ostatní. Díky aktivitám projektu bylo vytvořeno také jedno nové pracovní místo – Domovník, prac.úvazek 1,0, spolufinancované ÚP (veřejně prospěšné práce). Toto pracovní místo chceme nadále udržet.

 


 

 

Projekt: Právo 2011

Donátor: „Financováno z rozpočtu SMO“

Číslo smlouvy: 0909/2011/KZ

Období realizace: 01.01. 2011 do 17. 12. 2011

Dotace ve výši: 280.000 Kč

Projektové aktivity směřovaly do oblasti primární prevence, ke snižování rizikového chování a k ochraně jednotlivců i společnosti. Vzdělávání využívalo interaktivní formu, při které je velmi důležité zapojit všechny účastníky tak, aby se vyjádřili k danému tématu a zároveň respektovali odlišné názory druhých. Tomuto napomáhali lektoři, kteří jsou mnohdy i v roli „facilitátora“. Prvotně jsme vycházeli z programu „Právo pro každý den“, a pro potřeby školských zařízení a samotných uživatelů vytvářeli také vlastní metodiky. V rámci projektu Právo 2011 proběhlo celkem 88 akcí (85 besed zaměřených na primární prevenci, které probíhaly na vybraných ZŠ a zařízeních sociální prevence v rámci Ostravy a 3 návštěvy kina jako motivačního prvku odměny pro děti a mládež, které se pravidelně účastnily v rámci KC a NZDM). Cílovou skupinou byly děti a mládež vybraných školských a jiných zařízení a ti, kteří se dostali do střetu se zákonem, nebo byli sami účastni při takovém střetu jako svědci nebo poškození, popř. se o takových situacích dověděli od spolužáků, kamarádů nebo z médií. Mezi realizovaná témata patřila např. Šikana a kyberšikana, Rodina se zaměřením na vztahy, Vztahy ve třídě, Adaptace, Jak se chovat k okolí, Příběh hodného dědečka – zneužívání v rodině, Drogy Subkultura mládeže, aj. dle potřeb daných subjektů (např. značky, hygiena, tetování, sexuální výchova). Celkem se do projektu zapojilo 6 subjektů: ZŠ Klegova Ostrava Hrabůvka (období 19.9 2011 – 29.11 2011); ZŠ a MŠ Václava Košaře Ostrava Dubina (květen 2011), Charita Ostrava – středisko mládeže: nízkoprahové zařízení M. Magone (od září do prosince 2011); Centrum volného času (ve spolupráci s kurátory pro mládež ÚMOb Ostrava-Poruba); Komunitní centrum Bedřiška (29.7.2011-22.11.2011), Vesnička soužití, DCHOO, Ostrava (5. 10. 2011 do 9. 11. 2011).

Celkový počet účastníků: 958 (besedy-934, kino-24), celkový počet akcí: 85

 


 

Projekt: Konzultace nápravných opatření v organizaci Bílý nosorožec, o.p.s.

Donátor: „Financováno z rozpočtu MSK“

Číslo smlouvy: 00888/2011/SOC

Období realizace: 04/2011 do 08/2011

Dotace ve výši: 50.000 Kč

Organizace je registrovaným poskytovatelem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (identifikátor 5438350). V organizaci proběhla v termínu 29.6. až 1.7. 2010 inspekce kvality sociálních služeb typu A (evidenční číslo 80/A/2010). Organizace získala celkem 104 bodů, což je 72,22 % z max. počtu 144 bodů. Projekt směřoval k postupným konzultacím jednotlivých realizovaných nápravných opatření. Jednotlivé konzultace byly vytvořeny na základě tohoto plánu. Projekt byl spolufinancován z prostředků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu: Podpora aktivit poskytovatele sociálních služeb vycházejících z plánu nápravných opatření přijatých na základě výsledku inspekce poskytování sociálních služeb, auditu, konzultace s externím odborníkem (registrovaným inspektorem sociálních služeb) roce 2011. Projekt umožnil, pracovníkům organizace realizujícím registrovanou Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, konzultovat s inspektorem kvality ty vybrané standardy, u kterých byly na základě inspekce kvality shledány nedostatky. Do projektu se zapojilo celkem 8 pracovníků (přímá péče, vedení). V rámci projektu tak proběhlo 10 konzultací s inspektorem kvality Mgr. Martinem Haiclem v termínu od 04/2011 do 08/2011, v kombinaci s emailovou komunikací (studium zaslaných materiálů a připomínek s následným zapracováním v rámci pravidelných porad týmu k SQ). Vybrané části jednotlivých SQ pak byly předmětem 2 souhrnných konzultací s Mgr. Janou Musálkovou /zejm. SQ 1,3,4,5,15/ v průběhu měsíce 07-08/ 2011. Pracovníci měli možnost revidovat a aktualizovat vybrané metodiky a postupy, na základě kterých je realizována sociální služba, s cílem zvýšit kvalitu poskytované služby a připravit se na následnou inspekci kvality.

 


 

 

Projekt „Cesta ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce“(zkráceně „Integrace“)

Donátor: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.


Období realizace: 01.12.2009-30.11. 2011


Partner: Vzájemné soužití, o.s.


Projekt byl zaměřený na integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce. Příslušníci etnických menšin, osoby z jiného sociokulturního prostředí a osoby se zdravotním postižením, žijícím v Ostravě a blízkém okolí Projekt řešil problematiku komplexně od vyhledání a oslovení klienta v sociální exkluzi až ke zlepšení přístupu k pracovním příležitostem a postupnému řešení nejvážnějších problémů. Všechny aktivity projektu směřují k zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Projekt je zaměřený na integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce:

  • příslušníci etnických menšin,osoby z jiného sociokulturního prostředí a osoby se zdravotním postižením, žijícím v Ostravě a blízkém okolí.

Projekt řeší problematiku komplexně od vyhledání a oslovení klienta v sociální exkluzi až ke zlepšení přístupu k pracovním příležitostem a postupnému řešení nejvážnějších problémů. Všechny aktivity projektu směřují k zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Klíčové aktivity projektu


Motivačně aktivizační kurz, s cílem poskytnout základní orientaci v otázkách zaměstnanosti,bylo možné zvolit ze dvou variant, zkrácená a rozšířená verze; zprostředkování a zajištění rekvalifikace; Kurzy PC dle úrovně účastníka kurzu (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí a příprava na ECDL- tato možnost nebyla účastníky využita) zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli a asistované zapojení do pracovního procesu, realizace poradny poskytující individuální i skupinové pracovně právní, sociální, psychologické poradenství, s cílem vést klienta krok za krokem, poskytovat mu podporu i v těch nejjednodušších úkonech a postupně ho vyvést ze sociální exkluze.

Veškeré aktivity projektu jsou přizpůsobovány situaci, schopnostem, znalostem a zkušenostem účastníků, umožňují poskytnutí: pomoci při řešení nejzákladnějších občanských a osobních záležitostí (trvalé bydliště, občanský průkaz, apod.), individuální pomoci a podpory při obnovování nebo získávání pracovních návyků, při vstupu do pracovního procesu, zprostředkování kontaktů s úřady nebo specializovanými pracovišti, asistence a doprovod, možnosti získat základní znalost pro práci s PC a prostřednictvím internetu se lépe orientovat v nabídce práce, provázání s dalšími aktivitami realizovanými žadatelem, doprovodného programu – proplacení nákladů na cestovné během kurzů, zajištění přívětivého a vlídného prostředí.

Se zájemci budou sepsány Dohody o účasti v projektu. Zájemci o rekvalifikaci, kteří splní podmínky,budou zařazeni do rekvalifikačních programů.

Místo realizace

Bílý nosorožec, o.p.s., Sociálně aktivizační centrum, Ladislava Ševčíka 420/26, Ostrava Mariánské Hory a Hulvák (zastávka Prostorná)

Předfinancování projektu bylo zajištěno s pomocí dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava“. Účelová dotace č. 2240/SP/2010/SVZ tak poskytla prostředky na úhradu úroků z poskytnutého úvěru na předfinancování projektu „INTEGRACE“.