Projekty s obdobím realizace 2008 – 2009


„Další krok do Evropy“

Nadační příspěvek Nadace OKD, v programu: Pro Evropu

Evidenční číslo. 674 „Financováno z rozpočtu Nadace OKD

Harmonogram akce: 1.7.2008 – 31.3.2009

a) sites de rencontres amicales belgique Předmět a místo realizace akce:

Hlavním cílem projektu bylo, z prostředků Nadace OKD, zajištění finančních nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace EU projektu, do výzvy č. 22, vyhlášené MPSV OPLZZ, č. globálního grantu: CZ.1.04/3.1.03, prioritní osy: 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti, č.obl. podpory: 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Následně vznikl projekt pod názvem „Zvýšením kompetencí ke zlepšení kvality poskytovaných služeb“. Projekt měl napomoci k vytvoření systémového vzdělávání pracovníků organizace Bílý nosorožec o.p.s., který by naplnoval potřebnost všech pracovníků organizace, včetně splnění požadavků na pracovníka v rámci celoživotního vzdělávání, které je součástí personálních standardů kvality v sociálních službách. Zpracovaný projekt byl podán k datu 13.10.2008.

b) hook up mode Výstupy a přínos akce:

Hlavním výstupem projektu bylo zpracování EU projektové dokumentace. Sekundárním efektem bylo zjištění skutečné potřebnosti, v oblasti vzdělávání, u všech pracovníků organizace tak, aby výstupů mohlo být využito i v následujícím období, při zpracovávání dalších projektů a aktivit zaměřených na tuto oblast.

c) Role naší organizace a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace, realizátor a administrátor projektu. Na projektu se partnersky a dodavatelsky podílela i externí firma.

d) Náklady akce v roce 2008: 78.912 Kč.

e) Donátor a výše dotace: Nadace OKD, výše dotace: 80.000 Kč

„Výchovně vzdělávací program Bílého nosorožce“

Nadační příspěvek Nadace OKD, v programu: Pro radost a vzdělávání

Evidenční číslo N-RO108675 „Financováno z rozpočtu Nadace OKD

Harmonogram akce: 1.8.2008 – 1.8.2009

a) P http://www.imagesense.com.au/?fenfis=rencontre-celibataire-en-corse&794=bf ředmět a místo realizace akce:

Projekt byl zaměřen na výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež ve věku od 10 – 15 let, které mohly nahlédnout na různá témata související s prevencí kriminality. Celkem se vzdělávání účastnily děti lokalit Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Poruba a Ostrava-Jih. Kromě vzdělávání byl dětem nabídnuta smysluplná aktivita při trávení volného času s cílem snižování rizikového chování v rámci primární a sekundární prevence kriminality.

Projekt byl přesahový,jelikož se první část realizovala v období do konce roku 2008 a druhá od počátku roku 2009 do 1.8.2009. V obou obdobích se na realizaci podílelo celkem 120 dětí výše uvedených lokalit Ostravy.

b) http://www.pioneervillage.org/wifer/342 Výstupy a přínos akce:

V období od 1.8.2009 do 1.8.2009 se účastnilo v projektu celkem 120 dětí. Jednalo se celkem o 4 skupiny dětí. V období od 1.8.2009 do 31.12.2008 se jednalo především o děti lokality Železná a Červený kříž a aktivity probíhaly z počátku nepravidelně. Hlavní vzdělávací činnost byla realizována od počátku roku 2009 do 1.8.2009.

c) Role naší organizace a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace, realizátor a administrátor projektu. Partnery projektu byli kurátoři pro mládež Ostrava-Poruba, nezisková organizace Partners Czech (nositel akreditovaného programu), vedoucí pracovník a další pracovníci nízkoprahového zařízení Charita Ostrava, Středisko dětí a mládeže Michala Magone v Ostravě-Dubině.

d) kennenlernen über 70 Náklady akce v roce 2008: 8.530,50 Kč.

e) these details Donátor a výše dotace: Nadace OKD, výše dotace why not check here 80.000 Kč

Projektové fišé – „Další vzdělávání ke zkvalitňování služeb“

  

Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2008

mujeres solteras en santiago republica dominicana Evidenční číslo: 2930/SP/2008/SVZ. „Financováno z rozpočtu SMO“

find more info Harmonogram akce: 11.12.2008-30.6.2009

a) visit this web-site Předmět a místo realizace akce:

Organizaci Bílý nosorožec o.p.s. byla poskytnuta neinvestiční dotace, z rozpočtu statutárního města Ostrava, na výdaje spojené s vývojem a zpracováním projektové žádosti (ze strany externího dodavatele) pro čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie a jiných zahraničních zdrojů pro projekt pod názvem „Další vzdělávání ke zkvalitňování služeb“.

Konkrétně se jednalo o operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osu: Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, č. a název výzvy: č. 19 pro předkládání grantových projektů OPLZZ v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.

b) Výstupy a přínos akce:

V období 11.12. – 31.12. 2009 byla navázána spolupráce s externím dodavatelem a dohodnuty podmínky podpory při zpracování projektové dokumentace.

c) Role naší organizace a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace a realizátor, administrátor projektu. Partnerem projektu byla externí dodavatelská firma.

d) Celkové náklady akce: Z dotace nebyly v roce 2008 čerpány žádné finanční prostředky.

e) Donátor a výše dotace: Statutární město Ostrava, výše dotace 37.000 Kč.

Projektové fišé – „Cesta ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce“

  

Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2008

Evidenční číslo: 2931/SP/2008/SVZ. „Financováno z rozpočtu SMO“

Harmonogram akce: 11.12.2008-30.6.2009

a) Předmět a místo realizace akce:

Organizaci Bílý nosorožec o.p.s. byla poskytnuta neinvestiční dotace, z rozpočtu statutárního města Ostrava, na výdaje spojené s vývojem a zpracováním projektové žádosti (ze strany externího dodavatele) pro čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie a jiných zahraničních zdrojů pro projekt pod názvem „Cesta ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce“.

Konkrétně se jednalo o operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osu: Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory: 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, č. a název výzvy: č. 31 pro předkládání grantových projektů OPLZZ v rámci oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

b) Výstupy a přínos akce:

V období 11.12. – 31.12. 2009 byla navázána spolupráce s externím dodavatelem a dohodnuty podmínky podpory při zpracování projektové dokumentace.

c) Role naší organizace a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace, realizátor a administrátor projektu. Partnerem projektu byla externí dodavatelská firma.

d) Celkové náklady akce: Z dotace nebyly v roce 2008 čerpány žádné finanční prostředky.

e) Donátor a výše dotace: Statutární město Ostrava, výše dotace 47.500 Kč.

  

Projekt „Cesta ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce“(zkráceně „Integrace“)

 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.


Období realizace: 01.12.2009-30.11. 2011

Partner: Vzájemné soužití, o.s.

Projekt je zaměřený na integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce:

Příslušníci etnických menšin, osoby z jiného sociokulturního prostředí a  osoby se zdravotním postižením, žijícím v Ostravě a blízkém okolí.

Projekt řeší problematiku komplexně od vyhledání a oslovení klienta v sociální exkluzi až ke zlepšení přístupu k pracovním příležitostem a postupnému řešení nejvážnějších problémů. Všechny aktivity projektu směřují k zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Klíčové aktivity projektu


Motivačně aktivizační kurz, s cílem poskytnout základní orientaci v otázkách zaměstnanosti,bylo možné zvolit ze dvou variant, zkrácená a rozšířená verze;
zprostředkování a zajištění rekvalifikace;

  • Kurzy PC dle úrovně účastníka kurzu (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí a příprava na ECDL- tato možnost nebyla účastníky využita)
  • zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli a asistované zapojení do pracovního procesu,v realizace poradny poskytující individuální i skupinové pracovně právní, sociální, psychologické poradenství, s cílem vést klienta krok za krokem, poskytovat mu podporu i v těch nejjednodušších úkonech a postupně ho vyvést ze sociální exkluze.

Veškeré aktivity projektu jsou přizpůsobovány situaci, schopnostem, znalostem a zkušenostem účastníků, umožňují poskytnutí:
pomoci při řešení nejzákladnějších občanských a osobních záležitostí (trvalé bydliště, občanský průkaz, apod.),
individuální pomoci a podpory při obnovování nebo získávání pracovních návyků, při vstupu do pracovního procesu, zprostředkování kontaktů s úřady nebo specializovanými pracovišti, asistence a doprovod,
možnosti získat základní znalost pro práci s PC a prostřednictvím internetu se lépe orientovat v nabídce práce, provázání s dalšími aktivitami realizovanými žadatelem,
doprovodného programu – proplacení nákladů na cestovné během kurzů, zajištění přívětivého a vlídného prostředí.

Se zájemci budou sepsány Dohody o účasti v projektu. Zájemci o rekvalifikaci, kteří splní podmínky,budou zařazeni do rekvalifikačních programů.

Místo realizace

Bílý nosorožec, o.p.s., Sociálně aktivizační centrum, Ladislava Ševčíka 420/26, Ostrava Mariánské Hory a Hulvák (zastávka Prostorná)