Projekty realizované v roce 2007 s přesahem realizace akce do roku 2008

 

Programy vzdělávání vedoucí k integraci osob romského etnika 


Tato akce je spolufinancována EU, MMR a Moravskoslezským krajem.

Grantové schéma Síť sociální integrace 2006 v rámci SROP.

rencontre celibataire algerien Harmonogram akce: 03/2007-03/2008

go to this web-site Úvěr poskytla: Česká spořitelna, a.s., na úhradu úroků z úvěrů byla poskytnuta dotace z rozpočtu SMO. „Financováno z rozpočtu SMO“


a) Předmět a místo realizace akce – Předmětem akce je poskytování vzdělávacích, volnočasových a poradenských služeb osobám romského etnika. Projekt se zaměřuje na zvýšení sociální integrace, lepší uplatnitelnost na trhu práce a snížení výskytu sociálně

patologických jevů prostřednictvím: realizace programů vzdělávání vedoucích k sociální integraci a sociálního poradenství.


Sociálně aktivizační programy:

 

  • Informační gramotnost I a II aneb základy práce s počítačem
  • Rodinná výchova I a II
  • Ekologická výchova I a II
  • Prevence sociálně patologických jevů – volnočasové aktivity (dílny) a přednášky
  • Vzdělávání – „Nultý ročník“, doučování.

Programy zahrnují aktivity určené pro děti předškolního a školního věku, mládež a dospělé osoby romského etnika. Jsou zaměřeny na získání informační gramotnosti, ekologickou výchovu, aktivity směřující k vybudování kladného vztahu k životnímu prostředí, vzdělávání v oblasti rodiny, osvojení si hygienických a stravovacích návyků, posílení sociální a ekonomické funkčnosti rodiny, sociálně terapeutické aktivity. Projekt je realizován zejména v nově zbudovaném Sociálně aktivizačním centru na ul. Ladislava Ševčíka v Ostravě Hulváky, dále pak v terénu v lokalitě Železná a tzv. Červený kříž (ulice Cottonové, H. Kvapilové, Bílá).

b) Výstupy a přínos akce bude možno plně posoudit až po ukončení realizace v dubnu 2008.

c) Role naší organizace (příjemce, partner) a stupeň zapojení do projektu: administrátor projektu, partnery projektu jsou: SMO, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky; ZŠ, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace

d) Celkové náklady akce: 3.268.738,91 Kč, přičemž v roce 2008 byly náklady 840.257 Kč.

e) Donátor a výše dotace: Tato akce je spolufinancována EU, MMR a Moravskoslezským krajem; výše dotace: 4.328.565,50 Kč (celkové uznatelné náklady akce).

Na pokrytí nákladů úroků z úvěru nám SMO poskytlo dotaci ve výši bumble dating website 215.087 Kč. Náklady činily rencontres chat gratuit canada 132.863,65 Kč, z čehož v roce 2008 bylo využito click this link now 94.866,15 Kč.


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi byly spolufinancovány zejména z těchto dvou níže uvedených zdrojů:

 

 

„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě“

Účelové dotace v oblasti sociální péče č. 53 z rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2008

free dating sites f Evidenční číslo: pořadové 0140/SP, rok 2008, odbor Sociálních věcí a zdravotnictví. „Financováno z rozpočtu SMO“

rencontre celibataire 43 Harmonogram akce: 01/2008 – 12/2008

rencontre abu dhabi Celkové náklady akce 1.950.000 Kč, výše přidělené dotace: 600.000 Kč.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 


 

 

Účelová dotace z rozpočtu MPSV pro rok 2009, Dotační program: Podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter – Moravskoslezský kraj.

More Bonuses Harmonogram akce: 01/2008 – 12/2008

click for source Celkové náklady akce 1.950.000 Kč, výše přidělené dotace: 1.350.000 Kč.

a) Předmět a místo realizace: Cílem projektů bylo pomoci lidem v obtížné sociální situaci a lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením prostřednictvím služby sociální prevence, formou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Projekt reagoval na problémy rodin s dětmi romského etnika, žijících v lokalitě Ostrava Mariánské Hory a Hulváky (zejména pak v lokalitě Železná a Červený kříž – ulice H. Kvapilové, Cottonové, Bílá), jejichž vývoj je ohrožen důsledkem dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace.

b) Výstupy a přínos: V rámci projektu probíhaly činnosti a aktivity, které jsou součástí registrované sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Cíleně se zaměřoval na podporu kompetencí uživatelů řešit problémovu situaci vlastními silami a zmírnit dopady jejich nevyhovujícího sociokulturního prostředí ve kterém se nacházejí. V rámci projektu probíhaly tyto aktivity:

 

  • výchovné, vzdělávací a volnočasové činnosti (předškolní výchova, doučování, vzdělávací programy, volnočasové a zájmové činnosti – viz níže uvedený harmonogram)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovody, aktivity a akce mimo lokalitu ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi
  • sociálně terapeutické činnosti, směřující k zapojení a aktivizaci uživatelů ke smysluplné činnosti, rozvoji sociálních dovedností
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zejména ve formě poradenské činnosti, doprovodu, intervencí ve prospěch uživatele, zprostředkování jiné odborné pomoci.
  • Základní sociální poradenství se týkalo oblasti dávek státní sociální podpory a sociální pomoci, řešení bytové a zdravotní problematiky, exekucí a dluhů.

c) Role naší organizace a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace a realizátor projektu

 

Počítadlo-předškolní příprava rodin s dětmi a další doprovodné aktivity

 

 

„Financováno z rozpočtu MPSV“

Harmonogram akce: 01/2008-12/2008 – přímá realizace ve smyslu práce s uživateli od 04/2008

a) Předmět a místo realizace akce: projekt směřoval k rodinám s dětmi předškol. a školního věku, zejm. v sociálně vyloučené lokalitě Železná a blízkém okolí a zahrnoval realizaci tří projektových aktivit:

1) realizaci projektu předškolní přípravy Počítadlo, kterého se aktivně účastnilo 5 maminek a 7 dětí

2) Otevřený klub – aktivita určená pro rodiče s dětmi, zaměřená na aktivní trávení volného času. Byly zde zařazeny různé zájmové aktivity /tanec, zpěv, fotbal, rukodělné a výtvarné činnosti/. Součástí otevřeného klubu, který probíhal jednou týdně byly také besedy.

3) Výlety a akce pro rodiny s dětmi – návštěvy ZOO, dětského ráje, koupaliště, městské knihovny Ostrava, exkurze na přehradu Šanci, výlet do Brna, včetně akcí konaných jinými organizacemi, tyto akce byly spolufinancovány i z jiných projektů.

b) Výstupy a přínos akce:

Aktivity Počítadlo se účastnilo: 5 matek, 7 dětí (počet intervencí 07-12/2009 /bez akcí: 224),

Počet intervencí v rámci otevřeného klubu 04-12 2009/bez akcí/:475,

Počet akcí: 27 (jízdné spolufinancováno i ze SMO, MPSV projektu)

Uživatelé, kteří se účastnili projektu Počítadlo, si osvojili některé důležité návyky, jako např. potřebnost učit se dětmi a věnovat pozornost jejich předškolní přípravě a školní přípravě. Tím se také zvyšuje připravenost dětí na vstup do školy a je minimalizováno riziko školní neúspěšnosti. Otevřený klub a jeho aktivity hodnotíme úspěšně, uživatelé se do činností aktivně zapojili, řadu konkrétních činností si také připravovali sami, ovlivňovali jeho harmonogram.

c) Role naší organizace a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace a realizátor projektu

d) Celkové náklady akce: 359.372 Kč.

e) Donátor a výše dotace: Tato akce je financována MPSV ; výše dotace: 359.372 Kč.

 

„Dalším krokem blíž“


 

Účelové dotace v oblasti prevence kriminality z rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2008

Evidenční číslo: 2269/2008/Kult. „Financováno z rozpočtu SMO

Harmonogram realizace projektu: 09 – 12/2008

a) Předmět a místo realizace akce: Cílem projektu byla realizace programů podporujících a rozvíjejících volnočasové aktivity romských dětí, ohrožených sociálním vyloučením. Jednalo se o sportovní (fotbal) a taneční aktivity dětí se záměrem zvýšit jejich šance trávit volný čas smysluplným způsobem a zapojit je do majoritní společnosti. Místem realizace bylo Sociálně aktivizační centrum, Základní škola Karasova (tělocvična – tréninky fotbalu) a policejní areál Psinec (tréninky fotbalu).

b) Výstupy a přínos akce:

Výstupu fotbalového týmu: tréninky probíhaly pravidelně dvakrát týdně, počet tréninků: 19; počet intervencí v rámci tréninků: cca 218, absolvovaná utkání, turnaje: 6, družstvo Bílý nosorožec obsazovalo nejčastěji druhé místo.

Výstupy tanečního kroužku: realizace dvakrát týdně (1,5 hodiny), druhá taneční skupiny dojížděla také na Zárubek a trénovala jedenkrát týdně. Počet intervencí v rámci taneční dílny /nácvik v Soc.akt.centru/: 227, dívky měly celkem 4 vystoupení mimo centrum. Celkový počet intervencí: 578

Počet uživatelů: 71 (pravidelně se účastnilo 36 dětí)

c) Role naší organizace (příjemce, partner) a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace a realizátor projektu, administrátor, za podpory Policie ČR, Základní školy Karasova.

d) Celkové náklady akce: 130.000 Kč.

e) Donátor a výše dotace: 130.000 Kč.

 

„Právo pro každý den“

 

Účelová dotace programu rozvoje sociálních služeb kraje na rok 2008

Evidenční číslo: 01077/2008/Soc. „Financováno z rozpočtu MSK“

Harmonogram realizace projektu: 1.3.2008 – 31.12.2008

a) Předmět a místo realizace akce: Cílem výchovně-resocializačního projektu „Právo pro každý den“, zaměřeným především na výchovné a vzdělávací aktivity u osob ve věkovém rozpětí od 12-15 let, které se dostaly do střetu se zákonem, bylo napomoci těmto mladým lidem, aby nahlédly a lépe porozuměly souvislostem a dopadům jejich jednání na jejich další uplatnění ve společnosti a na jejich osobní a profesní rozvoj. Formou interaktivního působení všech účastníků byly aktivity směrovány ke snížení rizikového chování především v oblasti sociálně – patologických jevů. Na probíhajícím vzdělávání byly názorným způsobem řešeny i konfliktní situace, které vyplývaly z rozdílnosti názorů nad jednotlivými tématy v setkáních i z důvodů osobních neshod.

Místem realizace projektu bylo Centrum volného času v Ostravě-Porubě.

b) Výstupy a přínos akce:

Do programu bylo zařazeno celkem 9 frekventantů (klienti kurátorů pro mládež v Ostravě-Porubě), z těchto celkem 7 úspěšně dokončilo celý program. Celkem proběhlo 12 setkání a jedno neformální. Dále bylo celkem 8x poskytnuto individuální setkání s frekventanty z důvodu potřebnosti z jejich strany.

Program byl hodnocen účastníky jako důležitý a potřebný. Po každém setkání byla dotazníkovou formou získána zpětná vazba o proběhlém setkání. S výstupy byli pravidelně seznamováni kurátoři pro mládež v Ostravě-Porubě.

Přípravná fáze probíhala v období od 1.3.2008 a samotná realizace projektu (vzdělávání) nastala v období od poloviny září do prosince 2008.

c) Role naší organizace a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace, administrátor a realizátor projektu společně s kurátory pro mládež v Ostravě-Porubě (celkem 5 osob), kteří vytipovali vhodné frekventanty do programu, dále se účastnili průběžných hodnocení projektu a některých vzdělávacích aktivit v Centru volného času v Ostravě-Porubě.

d) Celkové náklady akce: Vzhledem k tomu, že se jednalo o pilotní realizaci projektu, s novou cílovou skupinou, nebyla využita v plné výši přiznaná dotace. Použito bylo 105.866 Kč.

e) Donátor a výše dotace: MSK, program rozvoje SM kraje na rok 2008, dotace ve výši 199.000 Kč

 

Výchovný a vzdělávací program „Právo pro každý den“Účelová dotace v oblasti prevence kriminality z rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2008

Evidenční číslo: 0250/2008/kult. „Financováno z rozpočtu SMO, oblast prevence kriminality

Harmonogram akce: 01/2008-12/2008

a) Předmět a místo realizace akce:

Cílem projektu bylo zaměření na výchovné a vzdělávací aktivity s cílem pomoci mladým lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem. Hlavním cílem bylo pomoci jim pochopit souvislosti a dopady jejich jednání na jejich další uplatnění ve společnosti. Aktivity směřovaly ke snížení rizikového chování v rámci prevence kriminality. V tématických blocích si účastnili osvojili základy rodinného, pracovního, trestního a občanského práva tak, aby znali nejen práva svá, ale i respektovali práva ostatních a byli připraveni přijmout odpovědnost za svá jednání. Projekt byl realizován v souladu s aktivitami 2. Komunitního plánu ve městě Ostravě. Jednalo se o děti a mládež ve věku od 10-15 let.

b) Výstupy a přínos akce:

V rámci projektu vzniklo několik skupin dětí. Jedna skupina vznikla za aktivní spolupráce kurátorů pro mládež Ostrava-Poruba a rodičů frekventantů, a v období od dubna do června 2009 proběhlo vzdělávání v Centru volného času v Ostravě – Porubě celkem 10 setkání. Do programu bylo zahrnuto celkem 16 osob, přičemž 7 osob bylo přítomno více než na 4 setkáních.

V průběhu letních prázdnin proběhlo krátkodobé vzdělávání pro majoritní děti a mládež lokality Ladislava Ševčíka.

Od měsíce září do prosince 2008 probíhalo vzdělávání s celkem 20 dětmi minoritní společnosti, žijících především v lokalitě Železná, z nichž polovina docházela opakovaně.

c) Role naší organizace a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace, administrátor a realizátor projektu, společně s kurátory pro mládež v Ostravě-Porubě (celkem 5 osob), kteří vytipovali vhodné frekventanty do programu, dále se účastnili průběžných hodnocení projektu a některých vzdělávacích aktivit v Centru volného času v Ostravě-Porubě.

d) Celkové náklady akce: Vzhledem k tomu, že se jednalo o pilotní realizaci projektu, s novou cílovou skupinou, nebyla využita v plné výši přiznaná dotace. Náklady činily 301.183,50 Kč.

e) Donátor a výše dotace: Statutární město Ostrava, oblast prevence kriminality, výše dotace 350.000 Kč

 

Projekty s obdobím realizace 2008 – 2009

 

„Další krok do Evropy“

 

Nadační příspěvek Nadace OKD, v programu: Pro Evropu

Evidenční číslo. 674 „Financováno z rozpočtu Nadace OKD

Harmonogram akce: 1.7.2008 – 31.3.2009

a) Předmět a místo realizace akce:

Hlavním cílem projektu bylo, z prostředků Nadace OKD, zajištění finančních nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace EU projektu, do výzvy č. 22, vyhlášené MPSV OPLZZ, č. globálního grantu: CZ.1.04/3.1.03, prioritní osy: 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti, č.obl. podpory: 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Následně vznikl projekt pod názvem „Zvýšením kompetencí ke zlepšení kvality poskytovaných služeb“. Projekt měl napomoci k vytvoření systémového vzdělávání pracovníků organizace Bílý nosorožec o.p.s., který by naplnoval potřebnost všech pracovníků organizace, včetně splnění požadavků na pracovníka v rámci celoživotního vzdělávání, které je součástí personálních standardů kvality v sociálních službách. Zpracovaný projekt byl podán k datu 13.10.2008.

b) Výstupy a přínos akce:

Hlavním výstupem projektu bylo zpracování EU projektové dokumentace. Sekundárním efektem bylo zjištění skutečné potřebnosti, v oblasti vzdělávání, u všech pracovníků organizace tak, aby výstupů mohlo být využito i v následujícím období, při zpracovávání dalších projektů a aktivit zaměřených na tuto oblast.

c) Role naší organizace a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace, realizátor a administrátor projektu. Na projektu se partnersky a dodavatelsky podílela i externí firma.

d) Náklady akce v roce 2008: 78.912 Kč.

e) Donátor a výše dotace: Nadace OKD, výše dotace: 80.000 Kč

 

 

 

Nadační příspěvek Nadace OKD, v programu: Pro radost a vzdělávání

Evidenční číslo N-RO108675 „Financováno z rozpočtu Nadace OKD

Harmonogram akce: 1.8.2008 – 1.8.2009

a) Předmět a místo realizace akce:

Projekt byl zaměřen na výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež ve věku od 10 – 15 let, které mohly nahlédnout na různá témata související s prevencí kriminality. Celkem se vzdělávání účastnily děti lokalit Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Poruba a Ostrava-Jih. Kromě vzdělávání byl dětem nabídnuta smysluplná aktivita při trávení volného času s cílem snižování rizikového chování v rámci primární a sekundární prevence kriminality.

Projekt byl přesahový,jelikož se první část realizovala v období do konce roku 2008 a druhá od počátku roku 2009 do 1.8.2009. V obou obdobích se na realizaci podílelo celkem 120 dětí výše uvedených lokalit Ostravy.

b) Výstupy a přínos akce:

V období od 1.8.2009 do 1.8.2009 se účastnilo v projektu celkem 120 dětí. Jednalo se celkem o 4 skupiny dětí. V období od 1.8.2009 do 31.12.2008 se jednalo především o děti lokality Železná a Červený kříž a aktivity probíhaly z počátku nepravidelně. Hlavní vzdělávací činnost byla realizována od počátku roku 2009 do 1.8.2009.

c) Role naší organizace a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace, realizátor a administrátor projektu. Partnery projektu byli kurátoři pro mládež Ostrava-Poruba, nezisková organizace Partners Czech (nositel akreditovaného programu), vedoucí pracovník a další pracovníci nízkoprahového zařízení Charita Ostrava, Středisko dětí a mládeže Michala Magone v Ostravě-Dubině.

d) Náklady akce v roce 2008: 8.530,50 Kč.

e) Donátor a výše dotace: Nadace OKD, výše dotace 80.000 Kč

 

„Výchovně vzdělávací program Bílého nosorožce“

 

 

 

Projektové fišé – „Další vzdělávání ke zkvalitňování služeb“

 

Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2008

Evidenční číslo: 2930/SP/2008/SVZ. „Financováno z rozpočtu SMO“

Harmonogram akce: 11.12.2008-30.6.2009

a) Předmět a místo realizace akce:

Organizaci Bílý nosorožec o.p.s. byla poskytnuta neinvestiční dotace, z rozpočtu statutárního města Ostrava, na výdaje spojené s vývojem a zpracováním projektové žádosti (ze strany externího dodavatele) pro čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie a jiných zahraničních zdrojů pro projekt pod názvem „Další vzdělávání ke zkvalitňování služeb“.

Konkrétně se jednalo o operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osu: Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, č. a název výzvy: č. 19 pro předkládání grantových projektů OPLZZ v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.

b) Výstupy a přínos akce:

V období 11.12. – 31.12. 2009 byla navázána spolupráce s externím dodavatelem a dohodnuty podmínky podpory při zpracování projektové dokumentace.

c) Role naší organizace a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace a realizátor, administrátor projektu. Partnerem projektu byla externí dodavatelská firma.

d) Celkové náklady akce: Z dotace nebyly v roce 2008 čerpány žádné finanční prostředky.

e) Donátor a výše dotace: Statutární město Ostrava, výše dotace 37.000 Kč.

 

Projektové fišé – „Cesta ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce“

 

 

 

Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2008

Evidenční číslo: 2931/SP/2008/SVZ. „Financováno z rozpočtu SMO“

Harmonogram akce: 11.12.2008-30.6.2009

a) Předmět a místo realizace akce:

Organizaci Bílý nosorožec o.p.s. byla poskytnuta neinvestiční dotace, z rozpočtu statutárního města Ostrava, na výdaje spojené s vývojem a zpracováním projektové žádosti (ze strany externího dodavatele) pro čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie a jiných zahraničních zdrojů pro projekt pod názvem „Cesta ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce“.

Konkrétně se jednalo o operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osu: Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory: 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, č. a název výzvy: č. 31 pro předkládání grantových projektů OPLZZ v rámci oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

b) Výstupy a přínos akce:

V období 11.12. – 31.12. 2009 byla navázána spolupráce s externím dodavatelem a dohodnuty podmínky podpory při zpracování projektové dokumentace.

c) Role naší organizace a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace, realizátor a administrátor projektu. Partnerem projektu byla externí dodavatelská firma.

d) Celkové náklady akce: Z dotace nebyly v roce 2008 čerpány žádné finanční prostředky.

e) Donátor a výše dotace: Statutární město Ostrava, výše dotace 47.500 Kč.