Sportovní aktivity pro děti a mládež romského etnika na ulici Železná (06-12/12 2007)


„Financováno z rozpočtu SMO“

a) předmět a místo realizace: Předmětem projektu byla realizace dvou sportovních kroužků, návštěvy krytých i venkovních bazénů pro děti a mládež romského etnika ve věku od 6ti do 15 let věku, žijících v lokalitě ulice Železná. Cílem bylo rozvíjet všestranný fyzický rozvoj dětí, vytvořit zázemí pro aktivní a cílené využívání volného času formou sportovní aktivity. Sekundárním cílem pak bylo působit preventivně proti sociálně patologickému jednání realizací outdoorových a indoorových sportovních aktivit.

b) výsledky projektu: Projekt byl vzhledem k přiznané výši dotace modifikován v některých aktivitách, ale cíl projektu byl zachován. Děti v období od července 2007 do listopadu 2007 navštěvovaly otevřený i krytý bazén, věnovaly se gymnastice, fotbalu, floorbalu. Byla využívána také tělocvična ŽS Karasova a to do doby, než byla zahájena na podzim 2007 její rekonstrukce. S dětmi se docházelo na nedaleké hřiště, uspořádali jsme sportovní akce a výlety. Z projektu nebyly hrazeny žádné mzdové náklady, pouze jízdné, vstupy do sportovních areálů a část vybavení pro sportovní aktivity (kvalitní „kopačák“, chybějící fotbalové dresy), využili jsme materiál a vybavení ke sportu z předchozích projektů (míče, hokejky na floorbal, plovací kruhy, švihadla, rakety, apod.)

c) role naší organizace (příjemce, partner) a stupeň zapojení do projektu: příjemce, realizátor a administrátor projektu

d) náklady na projekt: původně požadovaná částka 185.948,-, projekt následně upraven na základě přiznané výše dotace 15.000 Kč.

e) donátor (jméno, adresa a e-mail, telefon, výše příspěvku): dotace Statutární město Ostrava, oblast Tělovýchovy a sportu, volného času dětí a mládeže pro rok 2007. Adresa: SMO, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, výše dotace: 15.000 Kč

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi romského etnika.


„Financováno z rozpočtu SMO a MPSV.“
Harmonogram akce 01-12/07.

a) předmět a místo realizace: Projekt byl spolufinancován SMO a MPSV. Cílem projektu bylo: poskytnutí pomoci při řešení dlouhodobě nepříznivé sociální situace romských rodin s dětmi z ulice Železná, kterou tyto rodiny nedokáží sami bez pomoci překonat, zmírnění dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, pozitivní působení na vývoj dětí z těchto rodin a byl směřován k poskytování registrované sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v lokalitě Železná, která se během realizovaných projektů v roce 2006 ukázala jako potřebná.

b) výsledky projektu: Cíle projektu bylo dosaženo poskytováním sociálně aktivizačních činností pro rodiny s dětmi, jejich účelem byla podpora osamostatnění a uspokojování sociálně psychologických potřeb těchto rodin, včetně kulturních, společenských a zájmových. Uživatelé měli možnost využít sociálního poradenství a podpory při řešení své situace, kdy jim byly poskytovány základní informace a sami pak pracovali na návrhu nejlepšího možného řešení. Někteří již rezignovali na jakékoliv snahy o řešení své situace, jelikož neviděli výsledky, a nebo se jim nedařilo nejlépe spolupracovat s úřadem, proto sociální pracovník sehrál také významnou roli při podpoře motivace. V případě sociálně aktivizačních činností byl přínosem také neformální způsob komunikace s uživateli, prohlubování již navázané důvěry. Při aktivitách rodin s dětmi v rámci rukodělné dílny probíhala vzájemná spolupráce – spolupráce matek s dětmi, v rámci rodiny. Dětem a mládež byla nabídnuta předškolní výchova, doučování, volnočasové dílny a řada akcí. Organizace byla prostředníky v komunikaci mezi komunitou a úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, např. při řešení nutnosti desinsekce domu č. 12.

c) role naší organizace (příjemce, partner) a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace, realizátor a administrátor projektu. Participující subjekty ÚMOb Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky. Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace

d) náklady na projekt: 1.696. 116 Kč (výše požadavku)

e) donátor (jméno, adresa a e-mail, telefon, výše příspěvku): Účelová dotace SMO v oblasti sociální péče pro rok 2007. Adresa: SMO, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, výše dotace: 450.000 Kč. Účelová dotace MPSV pro rok 2007, program Podpora sociálních služeb s regionální/ místní působností-Moravskoslezský kraj. Adresa: Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01; výše dotace: 1.200.000 Kč

 

„Realizace probačního programu „Právo pro každý den“


„Financováno z rozpočtu MSK“.
Harmonogram akce 08-12/2007
a) předmět a místo realizace: Hlavním cílem projektu byla realizace probačního programu „Právo pro každý den“. Jednalo se o vzdělávání v oblasti práva, které je součástí mezinárodního programu Street law (praktické předání znalostí o právu, právním systému, o právech a právem chráněných zájmech. Cílovou skupinu tvořili mladiství a mladí pachatelé, kteří se střetli se zákonem v oblasti majetkové, příp. násilné trestné činnosti. Místo realizace: Sociálně aktivizační centrum, Ladislava Ševčíka 420/26, Ostrava
b) výsledky projektu: Přímá realizace výukových dní začala 29.10. 2007 a poslední den proběhl 5.1. 2008, kdy došlo k setkání lektorů a pracovníků PMS z důvodu vyhodnocení realizace projektu. Programu se účastnilo celkem 12 uživatelů, z toho 8 program úspěšně dokončilo. Jednalo se o interaktivní vzdělávání o zákonech, demokracii a lidských právech, s cílem pomoci mladým lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem, aby získali potřebné sociální dovednosti a kompetence, aby se dokázali vymanit z nepříznivých vlivů a soc. vyloučení, pomoci jim pochopit souvislosti a dopady jejich jednání na ně samotné v oblasti duševní, tak i na jejich uplatnění ve společnosti (profesní rozvoj, sociální status, trh práce).
c) role naší organizace (příjemce, partner) a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace, realizátor a administrátor projektu. Participující subjekty: Probační a mediační služba, středisko Ostrava, Partners Czech (původní nositel projektu, supervizor)
d) náklady na projekt: 123. 700 Kč
e) donátor, výše příspěvku: Moravskoslezský kraj, program: Podpora probačních programů (kód SOC 3B/07). Výše příspěvku: 123. 700 Kč

 

„Další vzdělávání pro Bílého nosorožce“


„Financováno z rozpočtu MSK“. 
Harmonogram akce 07-12/2007

a) předmět a místo realizace: Projekt reagoval na potřeby všech pracovníků organizace, za účelem zvyšování znalostí a následného odborného růstu ve své profesi, s dopadem na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. Tato potřeba dalšího vzdělávání byla v souladu se standardy kvality sociálních služeb, s minimálními standardy vzdělávání v sociální práci (Koordinační rada pro minimální standardy, 1993) a zákonem o sociálních službách č. 108/200 Sb. Celkově bylo vzdělávání zaměřeno na práci pracovníků v přímé péči tj. sociálních pracovníků, pedagogických pracovníků a pedagogického asistenta, dále pak na posílení pracovních znalostí a dovedností managementu organizace. Celkem se jednalo o pět oblastí vzdělávání a to: mediace v sociálních službách, poskytování první pomoci, vybrané právní otázky (exekuce, nájemní vztahy, sociálně právní ochrana dětí aj), bezpečnost na pracovišti, vedení účetnictví v NNO. Vzdělávání se zúčastnilo celkem 20 zaměstnanců organizace Bílý nosorožec o.p.s. Místo realizace: Sociálně aktivizační centrum, Ladislava Ševčíka 420/26, Ostrava
b) výsledky projektu: Projekt měl velmi pozitivní dopad, jelikož se týkal všechn pracovníků organizace Bílý nosorožec o.p.s. (celkem 20 osob tj. kmenoví pracovníci vč. DPP, DPČ), kteří získali potřebné znalosti a dovednosti, které mohou dále využít nejen ke zvýšení své odbornosti, ale i pro zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb cílové skupině (uživatelé žijící na ul. Železná v Ostravě-Mariánských Horách. Projekt měl i sekundární dopad do kolektivu pracovníků, jelikož měl vliv i na pozitivní vazby mezi jednotlivými členy týmů (sociální, pedagogický, management) i pro tzv. týmovou spolupráci.
c) role naší organizace (příjemce, partner) a stupeň zapojení do projektu: příjemce, dotace, realizátor a administrátor projektu.
d) náklady na projekt: (žádali jsme) 354 440 Kč
e) donátor, výše příspěvku: Moravskoslezský kraj, program: Program rozvoje sociálních služeb kraje (kód SOC 1B/07). Výše příspěvku: 265 800 Kč. Vyčerpáno celkem: 265 800 Kč.

 

Projekty realizované Projekty realizované v roce 2007 s přesahem realizace akce do roku 2008

Programy vzdělávání vedoucí k integraci osob romského etnika
Tato akce je spolufinancována EU, MMR a Moravskoslezským krajem.
Grantové schéma Síť sociální integrace 2006 v rámci SROP.
Harmonogram akce: 03/2007-03/2008
Úvěr poskytla: Česká spořitelna, a.s., na úhradu úroků z úvěrů byla poskytnuta dotace z rozpočtu SMO. „Financováno z rozpočtu SMO“

a) Předmět a místo realizace akce – Předmětem akce je poskytování vzdělávacích, volnočasových a poradenských služeb osobám romského etnika. Projekt se zaměřuje na zvýšení sociální integrace, lepší uplatnitelnost na trhu práce a snížení výskytu sociálně patologických jevů prostřednictvím: realizace programů vzdělávání vedoucích k sociální integraci a sociálního poradenství.


Sociálně aktivizační programy:

 

  • Informační gramotnost I a II aneb základy práce s počítačem
  • Rodinná výchova I a II
  • Ekologická výchova I a II
  • Prevence sociálně patologických jevů – volnočasové aktivity (dílny) a přednášky
  • Vzdělávání – „Nultý ročník“, doučování.

Programy zahrnují aktivity určené pro děti předškolního a školního věku, mládež a dospělé osoby romského etnika. Jsou zaměřeny na získání informační gramotnosti, ekologickou výchovu, aktivity směřující k vybudování kladného vztahu k životnímu prostředí, vzdělávání v oblasti rodiny, osvojení si hygienických a stravovacích návyků, posílení sociální a ekonomické funkčnosti rodiny, sociálně terapeutické aktivity. Projekt je realizován zejména v nově zbudovaném Sociálně aktivizačním centru na ul. Ladislava Ševčíka v Ostravě Hulváky, dále pak v terénu v lokalitě Železná a tzv. Červený kříž (ulice Cottonové, H. Kvapilové, Bílá).

b) Výstupy a přínos akce bude možno plně posoudit až po ukončení realizace v dubnu 2008.

c) Role naší organizace (příjemce, partner) a stupeň zapojení do projektu: administrátor projektu, partnery projektu jsou: SMO, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky; ZŠ, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace

d) Celkové náklady akce: 3.268.738,91 Kč, přičemž v roce 2008 byly náklady 840.257 Kč.

e) Donátor a výše dotace: Tato akce je spolufinancována EU, MMR a Moravskoslezským krajem; výše dotace: 4.328.565,50 Kč (celkové uznatelné náklady akce).

Na pokrytí nákladů úroků z úvěru nám SMO poskytlo dotaci ve výši 215.087 Kč. Náklady činily 132.863,65 Kč, z čehož v roce 2008 bylo využito 94.866,15 Kč.