http://www.cablackhealthnetwork.org/biopo/3114 Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem

Projekt „Integrační programy pro osoby romského etnika ohrožených sociální exkluzí lokality Železná“. Operační program SROP 3.2. Grantové schéma Síť sociální integrace 2005, Cz.04.1.05/3.2.81.3/3925, realizace akce od 07/2006 s přesahem do 04/2007.

http://nielsborchjensen.com/martys/3205
Úvěr poskytla Česká spořitelna, a.s., na úroky z úvěru byla poskytnuta dotace z rozpočtu SMO ve výši 124.000 Kč. „Financováno z rozpočtu SMO.“

http://blipsystems.com/mikluxa/7528 a) Předmět a místo realizace: předmětem projektu bylo poskytování vzdělávacích, poradenských a volnočasových služeb osobám, které obývají sociálně vyloučenou část města. Základem projektu je poskytování následujících nízkoprahových aktivit: poradenství, vzdělávání, průvodcovství, zprostředkování, pomoc při rozvoji a údržbě domů, bytů a okolí, obnova pracovních kompetencí, volnočasové aktivity zaměřené na prevenci kriminality. Cílovou skupinu tohoto projektu tvořily především rodiny s dětmi romského etnika různého věku. Procesem mělo projít cca 20 rodin a 50 dětí, avšak počet osob využívajících naše služby se v průběhu realizace projektu zvýšil – z důvodu fluktuace obyvatel však ne všichni využívali služeb po celou dobu realizace projektu. Můžeme ale říci, že v průběhu realizace nabízené služby využilo: 28 rodin, 61 dospělých (34 žen, 27 mužů), 81 dětí z ulice Železná, ikdyž u některých účast kolísala nebo byla nahodilá (tito nejsou v konečných monitorovacích ukazatelích zachyceni). Projekt byl realizován v lokalitě Železná, v Nízkoprahovém centru pro děti a mládež a přímo v terénu dané lokality.

http://www.negocioseninternetrentables.com/flomance/5745 b) Hodnocení dopadu akce: lokalita Železná již svým umístěním determinuje své obyvatele k jejich způsobu života. Stav obou obytných domů je doposud i přes rekonstrukce dosti kritický. Podle informací ÚMOb Ostrava Mariánské hory a Hulváky je důvodem pro tento stav způsob života uživatelů. Byty, ve kterých uživatelé žijí jsou vesměs byty 3 a 4 kategorie, to znamená absenci teplé vody, nedostatečné vybavení sociálních zařízení apod. Společné nebytové prostory, okolí kolem obytných domů, bylo často neuklizené, v okolí se povalovaly odpadky. V sousedství ulice Železná je tovární komplex vítkovických železáren a azylové zařízení Armáda spásy. Vztahy mezi uživateli a Armádou spásy nebyly a ani nejsou bezproblémové, časté byly konflikty mezi uživateli Armády spásy a uživateli.Vztah mezi úřadem městského obvodu a uživateli byl dlouhodobě ve stavu oboustranné nekonstruktivní

Learn More komunikace. Městský obvod ztratil důvěru vůči této romské komunitě pro opakované poškozování majetku ÚMOb a z toho také pramenil nevstřícný styl komunikace. Ze strany uživatelů služeb je toto chování vnímáno jako rasistické a dochází ke stejně agresivním projevům vůči ÚMOb. Došlo ke vzniku „začarovaného kruhu“ který v současné době nemá krátkodobý způsob řešení.

rencontre gratuit sans inscrire Sociální práce započala mapováním celkové sociální situace uživatelů. Po navázání potřebné důvěry ze strany uživatelů se začaly řešit ty nejakutnější problémy v sociální oblasti a to v intencích komunitní práce, ustanovila se pravidelná komunitní setkání s uživateli, na kterých jsme se snažili mobilizovat jejich vnitřní potenciál k řešení problému. V rámci realizace sociální práce došlo k napojení uživatelů na formální systémy sociální pomoci, to znamená s ohledem na komunitní plánování jsme zahájili pravidelnou komunikaci s bytovým odborem ÚMOb Ostrava Mariánské hory a Hulváky pro řešení bytových problémů našich uživatelů, ve spolupráci s uživateli jsme zajistili znovuobnovení pravidelných lékařských prohlídek, došlo k zajištění základní osobní dokumentace uživatelů. Pro opakované konflikty mezi Armádou spásy a našimi uživateli, jsme zorganizovali setkání zástupců uživatelů a pana Plachého, ředitele Armády spásy. Ve spolupráci s ostravskou Probační a mediační službou jsme zajistili dvěma našim uživatelům výkon obecně prospěšných prací v naší organizaci.

http://katietraxler.com/?vuiowew=site-de-rencontre-le-plus-populaire-gratuit&a6e=cb Byly naplňovány tyto specifické cíle projektu:

http://avpsolutions.com/blog/author/credit-card-processing/page/43/  

http://www.cablackhealthnetwork.org/biopo/8980 Zvýšení možností seberealizace, obnova sebedůvěry, odbourávání psychických zábran a traumat, náprava komunikace s ostatními a participace na veřejném životě, jejich plnohodnotné začlenění do společnosti a na trh práce. V rámci řešení sociálních problémů a snahy zajistit aktivní účast uživatelů jsme začali pořádat jedenkrát týdně tzv. komunitní setkání (možnost vyjádřit se, společně řešit situaci, posílit vlastní kompetence). Byla navazována spolupráce s organizacemi, které mohou participovat na řešení sociální situace cílové skupiny
Zlepšení školního prospěchu dětí, které již plní povinnou školní docházku a snížení jejich záškoláctví a sociálně-patologických jevů. U některých dětí se vlivem doučování zlepšil školní prospěch i příprava (zpětná vazba získána ze ZŠ Karasova). Na řešení sociálně patologických jevů participovala také Policie ČR, městská policie, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky.

c) role naší organizace (příjemce, partner) a stupeň zapojení do projektu: příjemce a administrátor celého projektu. Partneři: ÚMOb Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace.

visit their website d) náklady na projekt: původní náklad na projekt a výše dotace: 2.463.643 Kč; skutečné náklady vzhledem k opoždění realizace projektu (pozdější podepsání smlouvy, vyřízení úvěru u České spořitelny, a.s.) - 1.821.186, 62,- Kč


„Železná šance pro budoucnost“

Nízkoprahové a integrační aktivity v problémové lokalitě města Ostravy. Nadační příspěvek z programu „Nadace České spořitelny a Nadace VIA podporující nízkoprahové kluby pro děti a mládež“Číslo smlouvy: NZDM 05/06 AB

a) předmět a místo realizace: Nadace české spořitelny a Nadace VIA podporovala Nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Organizace žádala o dotaci zejména ve vztahu k posílení kapacity organizace a její udržitelnosti, na oblasti bezprostředně související s rozvojem organizace.

b) výsledky projektu: v začátcích činnosti jsme směřovali k zajištění postupné profesionalizace organizace (pravidelná supervize, zavádění standardů kvality, externí spolupráce). Projekt měl svou dobou realizace přesah až do února 2007 a směřoval jak ke vzdělávání lidských zdrojů, tak do oblasti poskytované služby (mzdové náklady na sociálního asistenta, nákup služeb).

c) role naší organizace (příjemce, partner) a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace, administrátor a přímý realizátor projektu.

d) náklady na projekt: 1.201.520 Kč, Nadace Via zažádána o dotaci ve výši 109.000 Kč

e) donátor (jméno, adresa; výše příspěvku): Nadace Via, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1; Nadace České spořitelny; výše příspěvku: 109.000 Kč