speed dating berlin charlottenburg Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem

Projekt „Integrační programy pro osoby romského etnika ohrožených sociální exkluzí lokality Železná“. Operační program SROP 3.2. Grantové schéma Síť sociální integrace 2005, Cz.04.1.05/3.2.81.3/3925, realizace akce od 07/2006 s přesahem do 04/2007.

rencontres seniors loire
Úvěr poskytla Česká spořitelna, a.s., na úroky z úvěru byla poskytnuta dotace z rozpočtu SMO ve výši 124.000 Kč. „Financováno z rozpočtu SMO.“

directory a) Předmět a místo realizace: předmětem projektu bylo poskytování vzdělávacích, poradenských a volnočasových služeb osobám, které obývají sociálně vyloučenou část města. Základem projektu je poskytování následujících nízkoprahových aktivit: poradenství, vzdělávání, průvodcovství, zprostředkování, pomoc při rozvoji a údržbě domů, bytů a okolí, obnova pracovních kompetencí, volnočasové aktivity zaměřené na prevenci kriminality. Cílovou skupinu tohoto projektu tvořily především rodiny s dětmi romského etnika různého věku. Procesem mělo projít cca 20 rodin a 50 dětí, avšak počet osob využívajících naše služby se v průběhu realizace projektu zvýšil – z důvodu fluktuace obyvatel však ne všichni využívali služeb po celou dobu realizace projektu. Můžeme ale říci, že v průběhu realizace nabízené služby využilo: 28 rodin, 61 dospělých (34 žen, 27 mužů), 81 dětí z ulice Železná, ikdyž u některých účast kolísala nebo byla nahodilá (tito nejsou v konečných monitorovacích ukazatelích zachyceni). Projekt byl realizován v lokalitě Železná, v Nízkoprahovém centru pro děti a mládež a přímo v terénu dané lokality.

everyoneweb rencontres b) Hodnocení dopadu akce: lokalita Železná již svým umístěním determinuje své obyvatele k jejich způsobu života. Stav obou obytných domů je doposud i přes rekonstrukce dosti kritický. Podle informací ÚMOb Ostrava Mariánské hory a Hulváky je důvodem pro tento stav způsob života uživatelů. Byty, ve kterých uživatelé žijí jsou vesměs byty 3 a 4 kategorie, to znamená absenci teplé vody, nedostatečné vybavení sociálních zařízení apod. Společné nebytové prostory, okolí kolem obytných domů, bylo často neuklizené, v okolí se povalovaly odpadky. V sousedství ulice Železná je tovární komplex vítkovických železáren a azylové zařízení Armáda spásy. Vztahy mezi uživateli a Armádou spásy nebyly a ani nejsou bezproblémové, časté byly konflikty mezi uživateli Armády spásy a uživateli.Vztah mezi úřadem městského obvodu a uživateli byl dlouhodobě ve stavu oboustranné nekonstruktivní

je contacte site de rencontres komunikace. Městský obvod ztratil důvěru vůči této romské komunitě pro opakované poškozování majetku ÚMOb a z toho také pramenil nevstřícný styl komunikace. Ze strany uživatelů služeb je toto chování vnímáno jako rasistické a dochází ke stejně agresivním projevům vůči ÚMOb. Došlo ke vzniku „začarovaného kruhu“ který v současné době nemá krátkodobý způsob řešení.

http://sebastiancorreal.com/?molekyla=dating-sites-in-pretoria&9c0=e7 Sociální práce započala mapováním celkové sociální situace uživatelů. Po navázání potřebné důvěry ze strany uživatelů se začaly řešit ty nejakutnější problémy v sociální oblasti a to v intencích komunitní práce, ustanovila se pravidelná komunitní setkání s uživateli, na kterých jsme se snažili mobilizovat jejich vnitřní potenciál k řešení problému. V rámci realizace sociální práce došlo k napojení uživatelů na formální systémy sociální pomoci, to znamená s ohledem na komunitní plánování jsme zahájili pravidelnou komunikaci s bytovým odborem ÚMOb Ostrava Mariánské hory a Hulváky pro řešení bytových problémů našich uživatelů, ve spolupráci s uživateli jsme zajistili znovuobnovení pravidelných lékařských prohlídek, došlo k zajištění základní osobní dokumentace uživatelů. Pro opakované konflikty mezi Armádou spásy a našimi uživateli, jsme zorganizovali setkání zástupců uživatelů a pana Plachého, ředitele Armády spásy. Ve spolupráci s ostravskou Probační a mediační službou jsme zajistili dvěma našim uživatelům výkon obecně prospěšných prací v naší organizaci.

click Byly naplňovány tyto specifické cíle projektu:

http://www.catalunyacamina.org/?filtraciya=donde-conocer-gente-de-40&b2e=94  

  • zvýšení lidského kapitálu, zaměstnanosti, příjmů a životní úrovně uživatelů. (podpora v hledání zaměstnání a rekvalifikace uživatelů, motivace k hledání zaměstnání a podpora pracovních kompetencí např. také aktivizací k udržování pořádku v okolí, brigádám v lokalitě)
  • zlepšení pozice uživatelů v oblasti profesní přípravy a zvýšení možnosti uplatnitelnosti na trhu práce u motivovaných dospělých osob v dané lokalitě. Někteří z dospělých uživatelů mají problémy se čtením a psaním, zaměřili jsme se na posílení hodnoty vzdělání formou nabízených aktivit: doučování, společenský kroužek (hry, slušné chování, besedy) a profesní příprava (volba vhodného učebního oboru, příprava).
  • eliminace ztráty bydlení, z důvodu neplacení nájmu zajištění technického stavu domů a vyhovující úrovně bydlení . Podařilo se u některých uživatelů eliminovat možnost ztráty již tak nevyhovujícího bydlení, popř. přímo vyhledání kvalitnějšího bydlení (konkrétně se to týkalo čtyř rodin). Jednalo zejména o pomoc při vyjednání splátkových kalendářů. Podařilo se prosadit výměnu klasických, nevyhovujících popelnic za kontejnery.
  • Zvýšení schopnosti samostatně založit fungující domácnost, znalosti hospodaření s vlastními penězi a jejich zhodnocování, schopnosti navázat plnohodnotné vztahy s okolím. V této oblasti jsme pracovali zejména na snížení zadluženosti uživatelů. V průběhu realizace projektu jsme zaznamenali také snahu zvelebit své obydlí a domácnosti, zlepšil se úklid, rozložení financí.

rencontre en ligne en belgique Zvýšení možností seberealizace, obnova sebedůvěry, odbourávání psychických zábran a traumat, náprava komunikace s ostatními a participace na veřejném životě, jejich plnohodnotné začlenění do společnosti a na trh práce. V rámci řešení sociálních problémů a snahy zajistit aktivní účast uživatelů jsme začali pořádat jedenkrát týdně tzv. komunitní setkání (možnost vyjádřit se, společně řešit situaci, posílit vlastní kompetence). Byla navazována spolupráce s organizacemi, které mohou participovat na řešení sociální situace cílové skupiny
Zlepšení školního prospěchu dětí, které již plní povinnou školní docházku a snížení jejich záškoláctví a sociálně-patologických jevů. U některých dětí se vlivem doučování zlepšil školní prospěch i příprava (zpětná vazba získána ze ZŠ Karasova). Na řešení sociálně patologických jevů participovala také Policie ČR, městská policie, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky.

c) role naší organizace (příjemce, partner) a stupeň zapojení do projektu: příjemce a administrátor celého projektu. Partneři: ÚMOb Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace.

d) náklady na projekt: původní náklad na projekt a výše dotace: 2.463.643 Kč; skutečné náklady vzhledem k opoždění realizace projektu (pozdější podepsání smlouvy, vyřízení úvěru u České spořitelny, a.s.) - 1.821.186, 62,- Kč


„Železná šance pro budoucnost“

Nízkoprahové a integrační aktivity v problémové lokalitě města Ostravy. Nadační příspěvek z programu „Nadace České spořitelny a Nadace VIA podporující nízkoprahové kluby pro děti a mládež“Číslo smlouvy: NZDM 05/06 AB

a) předmět a místo realizace: Nadace české spořitelny a Nadace VIA podporovala Nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Organizace žádala o dotaci zejména ve vztahu k posílení kapacity organizace a její udržitelnosti, na oblasti bezprostředně související s rozvojem organizace.

b) výsledky projektu: v začátcích činnosti jsme směřovali k zajištění postupné profesionalizace organizace (pravidelná supervize, zavádění standardů kvality, externí spolupráce). Projekt měl svou dobou realizace přesah až do února 2007 a směřoval jak ke vzdělávání lidských zdrojů, tak do oblasti poskytované služby (mzdové náklady na sociálního asistenta, nákup služeb).

c) role naší organizace (příjemce, partner) a stupeň zapojení do projektu: příjemce dotace, administrátor a přímý realizátor projektu.

d) náklady na projekt: 1.201.520 Kč, Nadace Via zažádána o dotaci ve výši 109.000 Kč

e) donátor (jméno, adresa; výše příspěvku): Nadace Via, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1; Nadace České spořitelny; výše příspěvku: 109.000 Kč